Lehdis­tö­tie­doite: ”Sairaus­lei­moista yhden­ver­tai­suu­teen mielen­ter­veys­pal­ve­luissa” 27.6.2022


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys ry
Sinuiksi ry

LEHDISTÖTIEDOTE 27.6.2022

Helsinki Pride 2022 -tapah­tuma 1.7.2022 klo 15.00–16.30 Kiasma: ”Sairaus­lei­moista yhden­ver­tai­suu­teen mielen­ter­veys­pal­ve­luissa”

  • järjes­tä­jinä Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys ja Sinuiksi palvelu

Ampu­mis­vä­li­koh­taus Oslossa herätti meidät karuun todel­li­suu­teen
juhan­nusaa­muna. Terro­ri­teon kohteena oli tunnettu homo­baari kaupungin
keskus­tassa ja ajan­koh­tana Oslo Pride.


Viikkoa aikai­semmin Yle oli julkaissut uutisen, jossa STT:n teet­tämän tutki­muksen mukaan 25 vastan­neesta Pride-tapah­tuman järjes­tä­jästä 22 ilmoitti kohdan­neensa häirintää ja ilki­valtaa. Eniten oli ilmennyt louk­kaavia puheita ja vahin­gon­tekoa, kuten sateen­kaa­ri­lip­pujen varas­ta­mista ja tuhoa­mista. Vakavin hyök­käys Pride-tapah­tumia
vastaan nähtiin vuonna 2010 Helsin­gissä, kun Pride-kulku­ee­seen tehtiin kaasuisku, jossa 88 ihmistä altistui kyynel­kaa­sulle.


”Terro­risti-isku keskellä yötä, keskellä Oslo Prideä, on isku yhden­ver­tai­suutta, turval­li­suutta, rakkautta ja ihmi­syyttä vastaan, Helsinki Priden puheen­joh­taja Panu Mäenpää kirjoitti”. ”Jatkamme Helsinki Priden valmis­te­luita, kuitenkin vielä tarkas­tellen omia turval­li­suus­suun­ni­telmia, yhdessä poliisin ja muiden viran­omaisten kanssa. Me emme halua antaa vihan voittaa.” (Yle)


Oslon tapah­tumat ja STT:n teet­tämä tutkimus osoit­tavat, etteivät yhden­ver­tai­suus, tasa-arvo, turval­li­suus ja rauha toteudu seksu­aali- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­töjen kohdalla. Helsinki Pride 2022 tapah­tu­massa 1.7. julkais­ta­vassa Sinuiksi palvelun tekemän kyse­ly­tut­ki­muksen vastauk­sista käy ilmi, että suuri osa seksu­aali- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­töihin kuulu­vista ihmi­sistä kokee edel­leen turvat­to­muutta tervey­den­huollon palve­luissa ja altis­tuvat tietä­mät­tö­myy­destä ja asen­teista johtu­ville louk­kauk­sille.

Seksu­aali- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­töihin kohdis­tu­valla syrjin­nällä, viha­pu­heilla ja väki­val­lalla on pitkä historia. Julki­suu­dessa asiaa on käsi­telty viime vuosina lain­sää­dännön näkö­kul­masta mm. avio­liiton ja adoptio-oikeuden sekä trans­lain osalta. Homo­sek­su­aa­li­suuden rangais­ta­vuus poistui rikos­laista vasta 1971. Kirkon piirissä suhteesta homo­sek­su­aa­li­suu­teen on keskus­teltu paljon pääse­mättä selkeään
yksi­mie­li­syy­teen esimer­kiksi avio­liit­toon vihki­misen osalta. Syrjin­tään on histo­riassa uskonnon ja juri­diikan ohella vaikut­tanut merkit­tä­västi myös lääke­tiede. Homo­sek­su­aa­li­suus pois­tet­tiin tauti­luo­ki­tuk­sesta vasta 1981. Uskonnon, juri­diikan ja lääke­tie­teen perus­teilla homo­sek­su­aa­li­suus on siis ollut synti, rikos ja sairaus, ja nämä käsi­tykset elävät edel­leen kult­tuu­ris­samme. Homouden ja lesbouden ohessa tilaa ei ole ollut myös­kään seksu­aa­lisen suun­tau­tu­misen tai ihmis­suh­de­muo­tojen koko kirjon kunnioit­ta­valle huomioin­nille. Suku­puolen moni­nai­suuden tunnus­ta­misen tiellä on vielä juri­di­siakin esteitä kuten mm. keske­ne­räinen trans­laki osoittaa.


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys (SPY) haluaa tuoda nyt julki­sesti esille
psykoa­na­lyyt­tisen nyky­nä­ke­myksen, jonka mukaan seksu­aa­lisen suun­tau­tu­misen ja suku­puolen moni­nai­suu­dessa ei ole kyse sairau­desta tai psyyk­kisen kehi­tyksen häiriöstä vaan ihmi­syyden moni­muo­toi­suu­desta. THL:n vastaava kannan­otto asiaan esitet­tiin Räsäsen oikeu­den­käyn­nissä. Suomen Psykiat­riyh­distys ja Suomen Psyko­lo­gi­liitto ovat julkais­seet ns. ehey­tys­hoi­tojen vastaisen lausuman vuonna 2021 ja Kansain­vä­linen psykoa­na­lyyt­tinen yhdistys (IPA) on tehnyt päätöksen vastaa­vasta
lausu­masta huhti­kuussa 2022. SPY haluaa esittää tapah­tu­massa viral­lisen
anteek­si­pyynnön koskien seksu­aali- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­töille psykoa­na­lyyt­tisen teorian nimissä esite­tyistä vahin­gol­li­sista väit­tä­mistä ja käytän­nöistä aiheu­tu­nutta kärsi­mystä ja kult­tuu­rista leimau­tu­mista.

Lisä­tietoa aiheesta ja 1.7. tilai­suu­desta antavat Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen
Yhdis­tyksen puheen­joh­taja Eija Repo p. 045 670 5070 ja Jussi Nissinen Sinuiksi palve­lusta p. 050 3270 769