Julkinen Anteeksipyyntö

Pride Helsinki 1.7.2022

Suomen Psykoanalyyttinen yhdistys (SPY) pyytää anteeksi kaikkia sen vaikutuspiirissä psykoanalyysin nimissä esitettyjä näkemyksiä, jotka ovat johtaneet homoseksuaalisten ihmisten ja trans- ja muunsukupuolisten leimaamiseen sairaiksi, häiriintyneiksi, kehitykseltään pysähtyneiksi tai muulla tavoin poikkeaviksi seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolensa perusteella. Tämä anteeksipyyntö on osoitettu kaikille niille ihmisille, joita nämä näkemykset ovat loukanneet ja joille ne ovat aiheuttaneet kärsimystä ja vahinkoa. Erityisesti on perusteltua pyytää anteeksi näiden patologisoivien teorioiden pohjalta toteutettuja vahingollisia hoitoja. Näihin voidaan lukea kaikki sellaiset hoidot, joissa psykoanalyysin nimissä on ehdotettu seksuaalisen suuntautumisen muuttamista tai kyseenalaistamatta tai muutoin lähdetty toteuttamaan henkilön omaa toivetta tällaisesta muutoksesta antaen ymmärtää, että se olisi mahdollista tai suotavaa tai ylipäätään jollakin tavalla
annettu ymmärtää, että homoseksuaalisessa suuntautumisessa olisi jotakin väärää tai korjattavaa. Vääränlaisiin hoitoihin voidaan lukea myös ne hoidot, joissa ihmisen oireita ja ongelmia on selitetty homoseksuaalisuudesta käsin. Tämä anteeksipyyntö koskee myös vastaavaa suhtautumista trans- ja muunsukupuolisuuteen. Tiedämme ja ymmärrämme nyt, miten vahingollisia ja kärsimystä lisääviä tällaiset näkemykset ja hoidot ovat olleet ja miten ne ovat rikkoneet yksilön vapautta, ihmisarvoa ja oikeutta yhdenvertaisuuteen. Välillisesti ne ovat aiheuttaneet muitakin haitallisia seurauksia, kuten pitkäaikaisia taloudellisia menetyksiä tai ammatillisia esteitä. Ne ovat myös estäneet ja vaikeuttaneet hakeutumista asianmukaisen avun piiriin tai saamasta sitä.

Kansainvälinen psykoanalyyttinen yhdistys (International Psychoanalytical Association (IPA)), jonka eettiset päätökset sitovat kaikkia SPY:een kuuluvia psykoanalyytikoita, on 26.4.2022 hyväksynyt eheytyshoitojen vastaisen kannanoton. Siinä todetaan yksiselitteisesti, että toimet, joilla pyritään päämäärähakuisesti vaikuttamaan yksilön seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin, eivät ole psykoanalyysin eettisten periaatteiden mukaisia ja ne ovat räikeässä ristiriidassa psykoanalyysin tutkivan lähestymistavan kanssa. (Lausuma on kokonaisuudessaan luettavissa IPA:n verkkosivuilla – IPA Position Statement on attempts to change sexual orientation, gender identity, or gender expression.)

Suomen Psykoanalyyttinen yhdistys pyytää anteeksi myös sitä, ettei se ole
aikaisemmin astunut julkisuuteen ja sanoutunut irti opeista, jotka ylläpitävät vanhentuneita ja vahingollisia käsityksiä ja ennakkoluuloja seksuaalisuudesta ja sukupuolesta terveydenhuollossa ja koko yhteiskunnassa. Psykoanalyytikot ovat vastuussa esittämiensä teorioiden ja näkemystensä vaikutuksista, ja niitä on siksi huolellisesti tarkasteltava eettiseltä kannalta ja varmistuttava siitä, ettei mikään ihmisryhmä leimaudu ja joudu enää ennakkoluulojen ja syrjinnän kohteeksi niiden seurauksena.

Helsingissä 29. kesäkuuta 2022
Suomen Psykoanalyyttisen yhdistyksen puolesta
Eija Repo
Puheenjohtaja