Psykoa­na­lyyt­tinen Forum 2020


Psykoanalyyttinen_webinaari2020_031120

 

Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen järjes­tämä perin­teinen
koulu­tus­päivä Psykoa­na­lyyt­tinen Forum tarjoaa mahdol­li­suuden
tutustua psykoa­na­lyyt­ti­seen ajat­te­luun ja hoitoon. Forum
järjes­te­tään tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sesti webi­naa­rina. Teemana
on Psykoa­na­lyysi ja seksu­aa­li­suuden ja suku­puo­li­suuden
moni­muo­toi­suus. Psykoa­na­lyyt­tinen Forum on ensi­si­jai­sesti
suun­nattu psykoa­na­lyy­sista kiin­nos­tu­neille opis­ke­li­joille ja nuorille
klii­ni­koille.

Webi­naari järjes­te­tään lauan­taina 7.11.20 klo 10 – 14.
Ilmoit­tau­tu­malla webi­naarin ja maksa­malla osal­lis­tu­mis­maksun saat
käyt­töösi linkin, jolla voit osal­listua koulu­tus­päi­vään. Osal­lis­tu­jilla on
mahdol­li­suus keskus­tella ja esittää kysy­myksiä. Osal­lis­tu­mis­maksu
on opis­ke­li­joilta 30e, ammat­tiin valmis­tu­neilta 50e ja
psyko­te­ra­peu­teilta ja psyko­ter­piao­pis­ke­li­joilta 80e.

Maksu suori­te­taan Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen tilille FI88 2414 1800 0099 24. Vies­ti­kent­tään kirjoi­te­taan psykoa­na­lyyt­tinen Forum ja osal­lis­tujan nimi. Sekä täytä alla oleva lomake niin saamme myös ylös sähkö­posti-osoit­teesi.

 

Lisä­tie­toja tarvit­taessa antaa milla.tamminen@outlook.com