FÖRENINGEN

Finland Psykoa­na­ly­tiska Före­ning rf är psykoa­na­ly­ti­kernas medlems- och utbild­nings­sam­fund. Medlem­marna är läkare och psyko­loger som är utbil­dade till psykoa­na­ly­tiker. Finlands Psykoa­na­ly­tiska Före­ning är medlem i det inter­na­tio­nella psykoa­na­ly­tiska förbundet, Inter­na­tional Psyc­hoa­na­ly­tical Associa­tion (IPA). Psykoa­na­ly­ti­kerna är godkända av och regi­stre­rade som psyko­te­ra­peuter på krävande special­nivå samt över­vakas av VALVIRA (förr TEO). Före­ningen har 208 medlemmar varav de flesta är verk­samma i huvuds­tads­re­gionen. Verk­samma psykoa­na­ly­tiker finns det bl.a i Åbo, Tammer­fors, Uleå­borg, Kuopio, Jyväs­kylä, Lahtis, Seinä­joki, Joensuu och Borgå. Före­nin­gens medlemmar arbetar både som psykoa­na­ly­tiker och som psyko­te­ra­peuter samt ger hand­led­ning i psykiskt patien­tar­bete. Dessutom ägnar sig många medlemmar åt vetens­kaplig forsk­ning, de under­visar, före­läser och fungerar som utbil­dare för psyko­te­ra­peuter inom ramen för psykoa­na­ly­tiskt inrik­tade psyko­te­ra­peut-utbild­ningar.

FINLANDS PSYKOANALYTISKA FÖRENINGS STYRELSE

Ordfö­rande
Eija Repo

Vice ordfö­rande

Desiree Schalin-Sommardal

Sekre­te­rare
Sari Sund­vall-Piha
email: finland@psykoanalyysi.com

Vetens­kaplig sekre­te­rare
Tiina Koivikko

Skatt­mäs­tare
Pihla Ekholm

Medlem

Ulla Kosken­ranta-Aalto

Tidnings Sekre­te­rare
Yvonne Nenonen

Infor­ma­tions­se­kre­te­rare 
Ulla Kosken­ranta-Aalto

Adress: Meche­lin­gatan 2B 31, 00100 Helsing­fors

Medlem­marnas kontak­tupp­gifter, se medlemsför­teck­ningen.

INFORMATIONSKOMMITTÉ

Infor­ma­tions­kom­mitténs uppgift är att skapa och upprätthålla kontakter med det omgi­vande samhället samt öka sprida kunskap om psykoa­nalys.

Infor­ma­tions­kom­mitténs medlemmar:

Milla Tamminen, ordfö­rande, t. 050 520 6354

Johan von Weis­sen­berg

Pauliina Stjern­vall

ETISKA KOMMITTÉN

Etiska kommitténs medlemmar

Ordfö­rande
Liisa Pihlaja

Viceordfö­rande
Tuomas Valsta

Sekre­te­rare
Seija Olli­kainen

Patient kontakt­person
Petri Arvi­lommi

Kolle­gial kontakt­person
Anneli Heik­kinen

En patient som går i psykoa­nalys eller i psyko­te­rapi hos någon av Finlands Psykoa­na­ly­tiska Före­nings medlemmar, hans anhö­riga eller vänner, kan om någon av dem miss­tänker att patien­tens analy­tiker förfarit oetiskt eller opro­fes­sio­nell, vända sig till en medlem i kommittén eller till patient kontakt-personen.

Övriga medlem­mars kontak­tupp­gifter finns i medlemsför­teck­ningen

ETISKA RÅDET

Det etiska rådet behandlar de klagomål som adres­se­rats till rådet, till den etiska kommittén eller till styrelsen och som gäller en medlems eller något av före­nin­gens organs yrkes­mäs­siga eller kolle­giala verk­samhet.

Etiska rådets medlemmar:

Riitta Kello­salo, Ordfö­rande, Tel. 0400 773968 (vardags­kvällar efter kl 8)
Sirpa Hele­nius
Jukka Ryyppö
Pirkko Pramila
Ulla Ollila

Övriga medlem­mars kontak­tupp­gifter finns i medlemsför­teck­ningen

KRIS ARBETSGRUPP

Inom Finlands Psykoa­na­ly­tiska Före­ning finns en krisar­betsgrupp som patienter, deras anhö­riga, vänner eller vård­per­sonal kan kontakta om terapin plöts­ligt avbryts, t.ex för att analy­ti­kern Insjuknat. Arbetsgruppen försöker då, vid behov, ge hjälp att hitta alter­na­tiva arran­ge­mang.

Krisar­betsgrup­pens medlemmar:

Kaija Aho Eerola, Åbo, Tel 040 728 0006

Anita Ekholm, Helsing­fors, Tel. 050 511 4409
Anneli Heik­kinen, Kuopio, Tel. 040 588 7810
Merja Kaleva, Uleå­boorg, Tel. 040 706 4948
Riitta Kilpiö, Helsing­fors, Tel. 040 521 9939

Marjo Koti­mäki, Jyväs­kylä, Tel. 040 7432298
Eija Salmi, Tamme­fors, Tel. 03 212 7997

Övriga medlem­mars kontak­tupp­gifter finns i Finlands Psykoa­na­ly­tiska Före­nings medlemsför­teck­ning