yhdistys

Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys ry on psykoa­na­lyy­tik­kojen jäsen- ja koulu­tusyh­teisö. Sen jäsenet ovat lääkä­reitä ja psyko­lo­geja, jotka ovat suorit­ta­neet psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lu­tuksen. Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys on kansain­vä­lisen psykoa­na­lyyt­tisen liiton, Inter­na­tional Psyc­hoa­na­ly­tical Associa­tionin (IPA) jäse­nyh­distys. Psykoa­na­lyy­tikot ovat Sosi­aali- ja tervey­salan lupa- ja valvon­ta­vi­raston Valviran (ent. TEO) hyväk­symiä ja rekis­te­röimiä vaativan erityis­tason psyko­te­ra­peut­teja.

Suomen Psykoa­na­lyyt­ti­seen Yhdis­tyk­seen kuuluu 208 jäsentä, joista suurin osa toimii pääkau­pun­ki­seu­dulla. Psykoa­na­lyy­tik­koja toimii myös mm. Turussa, Tampe­reella, Oulussa, Kuopiossa, Jyväs­ky­lässä, Lahdessa, Seinä­joella, Joen­suussa ja Porvoossa. Yhdis­tyksen jäsenet toimivat sekä psykoa­na­lyy­tik­koina että psyko­te­ra­peut­teina ja antavat poti­las­työn työnoh­jausta. Lisäksi monet jäsenet tekevät tieteel­listä tutki­musta, opet­tavat, luen­noivat ja toimivat psyko­te­ra­peut­tisten koulu­tus­jär­jes­töjen koulut­ta­jina.

Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen hallitus

Puheen­joh­taja
Eija Repo

Vara­pu­heen­joh­taja

Desiree Schalin-Sommardal

Sihteeri
Sari Sund­vall-Piha
email: finland@psykoanalyysi.com

Tieteel­linen sihteeri
Tiina Koivikko

Rahas­ton­hoi­taja
Pihla Ekholm

Jäsen

Ulla Kosken­ranta-Aalto

Tiedo­tus­sih­teeri 
Ulla Kosken­ranta-Aalto

Lehti­sih­teeri (lehti­ti­laukset)

Maikki Toskala

sihteeri@psykoanalyysi.com

Tiedo­tus­toi­mi­kunta

Tiedo­tus­toi­mi­kunta pyrkii luomaan ja yllä­pi­tä­mään kans­sa­käy­mistä ympä­röivän yhteis­kunnan kanssa sekä lisää­mään psykoa­na­lyysin tunnet­ta­vuutta.

Tiedo­tus­toi­mi­kunnan jäsenet:

Milla Tamminen, puheen­joh­taja, p. 050 520 6354

Johan von Weis­sen­berg

Pauliina Stjern­vall

Eettinen toimi­kunta

Eettinen toimi­kunta huolehtii eetti­siin seik­koihin liit­ty­vien asioiden kehit­tä­mi­sestä ja seuran­nasta yhdis­tyk­sessä. Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen jäsenen hoidossa oleva potilas, hänen omai­sensa tai ystä­vänsä voivat kääntyä toimi­kunnan jäsenen tai toimi­kun­taan kuuluvan poti­la­syh­dys­hen­kilön puoleen epäil­les­sään omaa tai toisen henkilön psykoa­na­lyy­tikkoa eeet­ti­sestä tai epäam­ma­til­li­sesta menet­te­lystä.

Eettisen toimi­kunnan jäsenet:

Puheen­joh­taja
Liisa Pihlaja

Vara­pu­heen­joh­taja
Tuomas Valsta

Sihteeri
Seija Olli­kainen

Poti­la­syh­teys­hen­kilö
Petri Arvi­lommi

Kolle­gayh­dys­hen­kilö
Anneli Heik­kinen

Muiden jäsenten yhteys­tiedot löytyvät Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen jäsen­luet­te­losta.

Eettinen neuvosto

Eettinen neuvosto käsit­telee kaikki sille, eetti­selle toimi­kun­nalle tai halli­tuk­selle osoi­tetut jäsenten tai yhdis­tyksen toimie­linten amma­til­li­seen ja kolle­gi­aa­li­seen toimin­taan kohdis­tetut vali­tukset.

Eettisen neuvoston jäsenet:

Riitta Kello­salo, puheen­joh­taja, puhelin 0400 773968 (arki-iltaisin klo 20 jälkeen)
Sirpa Hele­nius
Jukka Ryyppö
Pirkko Pramila
Ulla Ollila

Muiden jäsenten yhteys­tiedot löytyvät Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen jäsen­luet­te­losta.

Krii­si­työ­ryhmä

Suomen Psykoa­na­lyyt­ti­sessa Yhdis­tyk­sessä toimii krii­si­työ­ryhmä, johon poti­laat ja poti­laita hoitavat henkilöt voivat ottaa yhteyttä, jos poti­laan hoito keskeytyy yhtäkkiä esim. analyy­tikon sairas­tuttua. Työryhmä pyrkii tällöin tarvit­taessa autta­maan hoidon järjes­te­lyissä.

Krii­si­työ­ryhmän jäsenet:

Kaija Aho Eerola, Turku, puhelin 040 728 0006

Anita Ekholm, Helsinki p. 050 511 4409
Anneli Heik­kinen, Kuopio, p. 040 588 7810
Merja Kaleva, Oulu, p. 040 706 4948
Riitta Kilpiö, Helsinki, p. 040 521 9939

Marjo Koti­mäki, Jyväs­kylä, p. 040 7432298
Eija Salmi, Tampere, p. 03 212 7997