Vastine kirjoi­tuk­seen Helsingin Sano­missa 26.1.2020


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys pitää tärkeänä Helsingin Sano­missa avattua keskus­telua, ja ottaa sen arvok­kaana mahdol­li­suu­tena tutkia lähi­his­to­ri­aansa ja toimin­taansa. Psykoa­na­lyysi ja psykoa­na­lyyt­tinen ajat­telu on koko sen histo­rian ajan jatku­vasti tiedon tarken­tu­misen myötä muut­tunut niin teoreet­ti­sesti kuin hoito­muo­to­nakin. Selkeimmin tämä näkyy suhtau­tu­mi­sessa lapsiin ja nuoriin, naisen psyko­lo­giaan, suku­puolten moni­nai­suu­teen ja seksu­aa­li­seen suun­tau­tu­mi­seen. Nykyisin ihmisen seksu­aa­li­suuden ajatel­laan ilme­nevän yksi­löl­li­sesti ja hyvin moni­muo­toi­sesti. Keskeistä psykoa­na­lyyt­ti­selle lähes­ty­mis­ta­valle on juuri ihmisten yksi­löl­li­syyden hyväk­sy­minen. Tunnis­tamme monia ongel­mal­lisia ja virheel­lisiä ajat­te­lu­ta­po­jamme mennei­syy­dessä, ja riskiä vääri­nym­mär­rysten esiin­ty­misen varalta tule­vai­suu­dessa voimme vähentää olemalla avoi­messa keskus­te­lussa yhteis­kunnan ja muiden tietee­na­lojen kanssa. Psykoa­na­lyysi on jatku­vasti kehit­tyvä tietee­nala, joka pyrkii seuraa­maan aikaansa omilla meto­deil­laan sekä lisää­mään tietoa elämän moni­muo­toi­suu­desta, kult­tuurin muutok­sista ja sen vaiku­tuk­sista yksi­löiden elämään ja inhi­mil­li­seen kärsi­myk­seen. Ikävä kyllä emme saa teke­mät­tö­mäksi menneitä virheitä emmekä ehkä anteek­si­kaan, mutta olemme niistä syvästi pahoil­lamme ja teemme parhaamme niiden estä­mi­seksi nyt ja tule­vai­suu­dessa.