tapah­tumia

Unien Tulkinta

Kerto­mus­kon­sertti 1900-luvun alku­puolen Wieni­läi­sestä taitei­li­jayh­tei­söstä ja Sigmund Freudin mullis­ta­vasta psykoa­na­lyy­sistä.
Konsertit to 28.2. klo 17.00 ja la 2.3. klo 17 Design­museossa.
Lippu­va­raukset ja lisä­tietoa konser­tista tästä.

Lauan­tain konsertin jälkeen klo 18 kahvi­lassa lisäksi keskus­te­lu­ti­lai­suus psykoa­na­lyy­sistä tänä päivänä. Keskus­te­le­massa konsertin esiin­tyjät ja psykoa­na­lyy­tikko Anne Kotka­virta Suomen Psykoa­na­lyyt­ti­sestä yhdis­tyk­sestä.

Tunnel­mal­linen kerto­mus­kon­sertti vie kuulijat 1900-luvun alku­puolen Wieniin. se kertoo inten­sii­visen taitei­li­jayh­teisön elämästä ja paneutuu erityi­sesti Sigmund Freudin mullis­ta­vaan teroiaan unien tulkin­nasta. Esityk­sessä vuorot­te­levat kerronta ja musiikki. Konsertin musiikki on koottu Alma Mahlerin, Alban Bergin, Arnold Schön­bergin, Erich Korn­goldin ja Alexander Zemlinskyn lauluista. Konsertin esit­tävät sopraano Reetta Risti­mäki ja pianisti Lotta Emanuelsson, joka vastaa myös esityksen käsi­kir­joi­tuk­sesta. Mukana konser­tissa on myös itäval­ta­lainen Suomessa asuva musiikki- ja teat­te­ri­tie­tei­lijä Elke Albrecht, joka tulkkaa osia konser­tista.

In the begin­ning of the 20th century Vienna was a city of revo­lu­tio­nary artists and ideas. This drama­tized concert takes liste­ners to the inten­sive Vien­nese artistic commu­nity, influenced by the theo­ries of Dr Sigmund Freud, particu­larly his classic master­piece The Interpre­ta­tion of Dreams. The program consists of songs by Alma Mahler, Erich Korn­gold, Arnold Schoen­berg, Alexander Zemlinsky and Alban Berg among others. The manusc­ript is based on Freud’s original texts.


Psykoa­na­lyysin Yö 2019

Suomen valo­ku­va­tai­teen museossa Helsin­gissä 25.01. kello 18.30 alkaen
Lisä­tiedot tapah­tu­masta


Cafe Freud

Café Freu­dissa keskus­tel­laan vapaa­muo­toi­sesti erilai­sista aiheista ja esillä on myös psykoa­na­lyyt­tinen näkö­kulma. Keskus­telun alustaa Jussi Kotka­virta, joka toimii myös tilai­suuden puheen­joh­ta­jana. Tilai­suudet ovat perjan­taisin klo 18.00–19.45 Arkadia Books­ho­pissa, Nervan­de­rin­katu 11. Olet lämpi­mästi terve­tullut.

Aika­taulu 2019

  • 18.1. Suku­puo­lista
  • 22.2. Nais­su­ku­puo­lesta
  • 29.3. Mies­su­ku­puo­lesta
  • 26.4. Muista suku­puo­lista
  • 24.5. Suku­puo­lista ja seksu­aa­li­suuk­sista

Psykoa­na­lyyt­tinen Forum 27.10.2018

Lisä­tiedot ja ilmoit­tau­tu­minen


XXVI pohjois­mainen psykoa­na­lyyt­tinen kongressi 9.8.–12.8.2018

Tapah­tuman verk­ko­sivut löytyvät tämän linkin takaa.