Talvi­päivät 2021


Suomen psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen jäsenten talviwe­bi­naari
lauan­taina 30.1.2021

Yhdessä etänä – psykoa­na­lyysia koronan aikaan

Ohjelma:


10.00–10.15 Avaus­pu­heen­vuoro, yhdis­tyksen puheen­joh­taja Eija Repo

Plenum-esitykset

10.15–11.45 Covid-19 sosi­aa­li­sena epide­miana
profes­sori Jaana Hallamaa

Jaana Hallamaa on Helsingin yliopiston sosi­aa­lie­tiikan profes­sori,
Valta­kun­nal­lisen sosi­aali- ja tervey­salan eettisen neuvot­te­lu­kunnan
puheen­joh­taja ja aktii­vinen keskus­te­lija


13.00–14.45 Analyyt­tinen asetelma — tarvi­taanko fyysistä läsnä­oloa? Koulu­tusa­na­lyy­tikko Anne Tuohimaa


15.00–16.30 Panee­li­kes­kus­telu työs­ken­te­lystä koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aikaan, Monica Eggert, Teemu Rissanen, Eila Saarinen ja Kaija Aho Eerola


Osal­lis­tu­mis­maksu on 80 euroa

Osal­lis­tu­minen on vain jäse­nille ja kandi­daa­teille, ilmoit­tau­tu­minen tapahtuu jäsen­por­taalin puolella olevalla lomak­keella:

https://psykoanalyysi.com/wp/forums/topic/talviwebinaari-ilmoittautumislomake/

Ilmoit­tau­tu­minen Talvi­päi­vään tapahtuu täyt­tä­mällä yllä oleva sähköinen
ilmoit­ta­tu­mis­lo­make 15.1. mennessä. Kun lomake on täytetty ja lähe­tetty, ilmoit­tau­tu­mi­sesta tulee vahvistus ilmoit­tau­tujan sähkö­pos­tiin. Ilmoit­tau­tu­minen on sitova.


Lasku lähe­te­tään ilmoit­tau­tujan sähkö­pos­tiin 15.1. jälkeen. Jos peruutus
tehdään ennen 15.1. semi­naa­ri­maksua ei veloi­teta. Jos peruu­tusta ei tehdä ennen 15.1., lasku­te­taan koko semi­naa­ri­päivän maksu. Peruu­tus­ta­pauk­sissa tai jos sähköi­sessä ilmoit­tau­tu­mi­sessa on ongelmia, pyyde­tään olemaan yhtey­dessä tekni­seen sihtee­riin Flora Walli­niin, flora.wallin@gmail.com.

Ohjeet semi­naa­riin liit­ty­mi­selle: Ilmoit­tau­tu­neille lähe­te­tään linkki Zoom
Webi­naa­riin. Liit­ty­mi­seen kannattaa varata aikaa koska tuli­joita voi olla paljon.