Syksyn Semi­naari


Seksu­aa­lisen suun­tau­tu­misen ja suku­puolen moni­nai­suuden kohtaa­minen psyko­te­ra­piassa ja siihen liit­tyvä
psyko­te­ra­peutin vastuu

25.9.2021 klo 12–15, Sire­nius juhla­sali, Kalliolan Setle­mentti ry, Sturen­katu 11, Helsinki.

(Päivitys 6.9.2021)

Semi­naari järjes­te­tään etänä (zoom). Paikalla tilai­suu­dessa ovat vain puhujat ja kutsu­vie­raat. Näin mahdol­li­simman moni pääsee osal­lis­tu­maan. Linkki tilai­suu­teen lähe­te­tään muutamia päiviä ennen semi­naaria.  Maksu semi­naa­rista lähe­te­tään jälkeen­päin.

Osal­lis­tu­mis­maksu 50€ lasku­te­taan tapah­tuman jälkeen.

Ilmoit­taudu semi­naa­riin alla olevalla lomak­keella

Tiedus­telut
repo.eija@kolumbus.fi


Semi­naarin ohjelma

 • 12:00 Semi­naarin avaus
 • 12:05 Sama­su­ku­puo­lisen rakkauden pitkä sairaus­leima. Olli Stål­ström, YTT
 • 12:25 Sielun­mur­haajat. Johannes Myyrä, koulu­tusp­sy­koa­na­lyy­tikko (IFPS)
 • 12:45 Anteeksi pyytä­minen, tekoon tunnus­tau­tu­minen, on sovinnon ehto. Liisa Tuovinen, rovasti
 • 13:05 Keskus­telu
 • 13:25 Tauko
 • 13:40 Homo­sek­su­aa­li­suus nyky­ai­kaisen psykoa­na­lyyt­tisen teorian valossa. Maria Lival-Juusela,
 • psykoa­na­lyyt­tinen psyko­te­ra­peutti, psykoa­na­lyy­tik­ko­kan­di­daatti, FT
 • 14:00 ”Olen mitä haluan?” – suku­puo­li­suuden moni­nai­suu­desta. Eija Repo, Psykoa­na­lyy­tikko (IPA),
 • puheen­joh­taja, Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys, LL
 • 14:20 Psyko­te­ra­peutin positio suhteessa poti­laan seksu­aa­li­suu­teen ja suku­puo­leen. Katja Kurri, Inte­gra­tii­visen
 • psyko­te­ra­pian koulut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peutti, PsT.
 • 14:40 Keskus­telu
 • 15:00 Tilai­suuden päätös
 • Semi­naarin järjes­tävät Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys ja Helsingin Psyko­te­ra­piayh­distys.