psykoa­na­lyyt­tinen työnoh­jaus

Kaikki yhdis­tyk­semme jäsenet, psykoa­na­lyy­tikot, ovat koulu­tuk­sessa päte­vöi­ty­neet myös toimi­maan työnoh­jaa­jina ja psyko­te­ra­pia­kou­lut­ta­jina.

Psykoa­na­lyy­tikot antavat työnoh­jausta psyko­te­ra­pia­työhön psyko­te­ra­peu­teille sekä koulu­tuksen aikana että yleensä psyko­te­ra­pia­työs­ken­te­lyyn. Psykiatrit ja psyko­logit voivat saada työnoh­jausta klii­ni­seen työhön. Työnoh­jauk­seen voi hakeutua, vaikka ei tekisi psyko­te­ra­pia­työtä.

Viime aikoina myös lääkärit, opet­tajat ja lasten­tar­han­opet­tajat ovat hake­neet työnoh­jausta omaan työhönsä. Työnoh­jauksen on todettu auttavan työssä jaksa­mi­sessa ja työnoh­jauk­sessa on mahdol­lista käsi­tellä myös potilas- ja oppi­las­suh­teita.

Työyh­tei­söjen työnoh­jaus on taval­linen käytäntö psykiat­ri­sissa hoito­yh­tei­söissä. Työnoh­jauksen tarve on tunnis­tettu myös hoiva- ja hoito­työyh­tei­söissä. Työnoh­jausta on mahdol­lista saada myös hallin­nol­li­siin ja muihin orga­ni­saa­tioihin.


Psykoa­na­lyy­ti­koiden yhteys­tiedot ja vapaat ajat