Psykoa­na­lyyt­tinen Forum 2018


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys
järjestää

PSYKOANALYYTTISEN FORUMIN
Lauan­taina 27.10.2018 klo 9.15–16

Helsingin Kruu­nun­haassa Tieteiden talolla, Kirk­ko­katu 6, sali 505

Psykoa­na­lyyt­tinen Forum tarjoaa mahdol­li­suuden tutustua psykoa­na­lyyt­ti­seen ajat­te­luun ja psykoa­na­lyy­siin hoito­muo­tona. Aluksi pohdi­taan psykoa­na­lyysin ominais­piir­teitä ja asemaa Suomessa tänään. Sen jälkeen pureu­du­taan inhi­mil­li­seen kohda­tuksi tule­misen tarpee­seen. Mitä katse­kon­takti merkitsee varhais­lap­suu­dessa, sosi­aa­li­sissa tilan­teissa? Entä kun tyydyt­tävää vuoro­vai­ku­tusta ei ole ollut riit­tä­västi? Mitä kohda­tuksi tule­minen on psykoa­na­lyy­sissa? Mitä seksu­aa­linen kohtaa­minen voi olla – nautintoa vai kammot­tavaa? Kunkin esityksen yhtey­dessä on mahdol­li­suus keskus­te­luun. Puhujat ovat Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen jäseniä.

klo 9.15 Ilmoit­tau­tu­minen
klo 9.45 Johdanto

klo 10.00 – 11.10
FIKTIOISTA FAKTOIHIN
Koulut­ta­jap­sy­koa­na­lyy­tikko, lapsi- ja nuori­soa­na­lyy­tikko,
FM Juha Ruoko­lainen

klo 11.20 – 12.30 
PSYKOANALYYSI JA AJAN HENKIKOHTAAMISEN MAHDOLLISUUDET?
Psykoa­na­lyy­tikko,
PsL Anna Lilja

Lounas­tauko

klo 13.30 – 14.40
SILMÄT SIELUN PEILINÄ
Psykoa­na­lyy­tikko,
FM Jorma Myllär­niemi

klo 14.50 – 16.00 
KOHTAAMISIA SEKSUAALISUUDESSA
Koulut­ta­jap­sy­koa­na­lyy­tikko,
FM Elina Reen­kola

Osal­lis­tu­mis­maksu on 25 euroa perus­tut­kintoa suorit­ta­vilta opis­ke­li­joilta, 80 e psyko­te­ra­peu­teilta ja psyko­te­ra­piao­pis­ke­li­joilta, 60 e muilta valmis­tu­neilta. Viimeinen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on 17.10.2018. Osal­lis­tu­ja­määrä on rajal­linen. Ilmoit­tau­tu­minen on sitova.

Esite PDF-muodossa

Paikat ovat täynnä, ilmoit­tau­tu­minen on suljettu, kiitos kiin­nos­tuk­sesta!

Mate­re­ri­aalia fooru­mista

Jorma Myllär­niemen esitys Katse­kon­taktin merki­tyk­sestä

Juha Ruoko­laisen esitys Fiks­tiosta faktoihin

Tykkää meistä Face­boo­kissa