Psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lutus 2022–2027


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää yhteis­työssä Turun yliopiston lastenp­sy­kiat­rian oppiai­neen kanssa sään­nöl­li­sesti muutaman vuoden välein alkavan viisi­vuo­tisen psykoa­na­lyy­tikko-psyko­te­ra­peutin ja psyko­te­ra­peut­ti­kou­lut­tajan -koulu­tuksen.

Koulutus koostuu omasta henki­lö­koh­tai­sesta psykoa­na­lyy­sista, koulu­tus­hoi­doista, semi­naa­rio­pe­tuk­sesta ja kirjal­li­sesta loppu­työstä.

Henki­lö­koh­tainen psykoa­na­lyysi (vähin­tään 4 kertaa/viikko) tapahtuu Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lut­tajan luona. Psykoa­na­lyysin koko­nais­tun­ti­määrä on vähin­tään 500 tuntia. Koulu­tuk­seen voi hakea, kun hakija on käynyt vähin­tään vuoden SPY:n koulut­ta­jalla psykoa­na­lyy­sissä.

Koulu­tuksen aikana tutus­tu­taan moni­puo­li­sesti psykoa­na­lyyt­ti­seen kirjal­li­suu­teen. Alussa tutus­tu­taan psykoa­na­lyysin perus­kä­sit­tei­siin ja Sigmund Freudin histo­riaan ja ajat­te­luun. Koulu­tuksen edetessä tutus­tu­taan laajasti myös uudem­paan psykoa­na­lyyt­ti­seen (mm. Klein, Bion, Winnicott, Sandler, Ogden) kirjal­li­suu­teen. Koulu­tuksen aikana kokoon­nu­taan kerran viikossa perjan­taisin semi­naa­ri­päi­vään, jossa eri opet­ta­jien johdolla keskus­tel­laan etukä­teen luetusta kirjal­li­suu­desta. 

Semi­naa­rio­petus koostuu seuraa­vista semi­naa­reista:

Teoria­se­mi­naari, Mene­tel­mä­se­mi­naari, Tapaus- ja työnoh­jaus­se­mi­naari, Unise­mi­naari, Klii­nisten erityis­ky­sy­mysten ja peda­go­gisten taitojen semi­naari, Kehi­tysp­sy­ko­lo­gia­se­mi­naari, Lapsip­sy­koa­na­lyy­si­se­mi­naari, Nuori­sop­sy­koa­na­lyy­si­se­mi­naari, Tutki­mus­taidot-semi­naari ja Tutkiel­ma­se­mi­naari. Tämän lisäksi on vapaa­va­lin­tainen semi­naari. Koulu­tuksen aikana opis­ke­lijat tekevät myös kirjal­lisen opin­näy­te­työn.

Koulu­tuk­seen kuuluu lisäksi kaksi tai kolme koulu­tus­hoitoa. Koulu­tus­hoi­tojen tiiviys on neljä kertaa viikossa. Jos valitsee kahden koulu­tus­hoidon vaih­toehdon, molem­pien hoitojen tulee kestää ainakin kaksi vuotta. Jos valitsee kolmen koulu­tus­hoidon vaih­toehdon, yhden koulu­tus­hoidon tulee kestää vähin­tään kaksi vuotta ja kahden koulu­tus­hoidon tulee kestää vähin­tään yhden vuoden ajan. Koulu­tus­hoi­tojen tulee olla SPY:n psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lut­ta­jien työnoh­jaamia. Jokai­selle koulu­tus­hoi­dolle on oltava eri työnoh­jaaja. Työnoh­jaus­fre­kvenssin tulee hoidon ensim­mäisen vuoden aikana olla kerta­viik­koinen. Myöhemmin työnoh­jaus voi tapahtua joka toinen viikko. Vaadit­tava työnoh­jaus­tun­ti­määrä on 220 tuntia.

Psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lutus antaa vahvan pohjan sekä psykoa­na­lyy­tik­kona että psyko­te­ra­pian opet­ta­jana toimi­mi­selle.

Haku­kel­poi­suus

  • Lail­lis­tetun lääkärin tai psyko­login päte­vyys, tai
  • Muu EU:n alueella suori­tettu ylempi korkea­kou­lu­tut­kinto, johon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suori­tet­tuna yhteensä 60 opin­to­pis­teen laajuiset psyko­lo­gian opinnot (eli perus- ja aineo­pinnot).
  • Riit­tävä suomen kielen taito.
  • Kahden vuoden kokemus päätoi­mi­sesta klii­ni­sestä mielen­ter­veys­työstä tutkinnon jälkeen. Mielen­ter­veys­työksi laske­taan esimer­kiksi: psyko­lo­ginen neuvonta-, keskus­telu-, ohjaus- ja tera­piatyö yms. perus­ter­vey­den­huollon, psykiat­rian tai päih­de­huollon yksi­köissä, työter­veys­huollon piirissä, perhe- ja kasva­tus­neu­vo­layk­si­köissä tai kolman­nella sekto­rilla, lääkärin toiminta psykiat­rian tai päih­de­huollon piirissä tai kasva­tus­neu­vo­layk­si­köissä tai kolman­nella sekto­rilla. Työko­ke­muksen tulee perustua tosia­sial­li­seen työhön pois lukien keskey­tykset esimer­kiksi virka­va­paan tai perhe­va­paan seurauk­sena. Työko­kemus on voinut karttua pidem­mällä aika­vä­lillä, esimer­kiksi neljä vuotta 50 % työtä. Työko­ke­muksen tulee olla doku­men­toitu ja tarkis­tet­ta­vissa ja doku­men­toin­nista on ilmet­tävä mahdol­liset keskey­tys­tiedot.
  • Vähin­tään vuoden ennen koulu­tuk­seen hakua kestänyt koulu­tusp­sy­ko­te­rapia, jonka tulee olla SPY:n psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lut­tajan toteut­tama psykoa­na­lyysi neljästi viikossa.

Seuraava psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lutus alkaa tammi­kuussa 2022.

Tässä koulu­tuksen hakuoh­jeet ja tarvit­tavat yhteys­tiedot.

Psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lutus vv. 2022 — 2027

Haku Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen (SPY) Psykoa­na­lyy­tikko- ja psyko­te­ra­peutti- koulut­ta­ja­kou­lu­tuk­seen alkaa 15.11. 2020 ja päättyy 15.1. 2021.

Koulutus järjes­te­tään yhteis­työssä Turun yliopiston lastenp­sy­kiat­rian oppiai­neen kanssa.

Hake­minen tapahtuu haku­lo­mak­keella, joka on saata­vissa Turun yliopiston inter­net­si­vuilla osoit­teessa https://www.utu.fi/yliopisto/

Hakuoh­jeet, haku­kel­poi­suusehdot j koulu­tuksen kuvaus hinta­tie­toi­neen löytyy myös tästä inter­net­sivun osoit­teesta.

Hakemus liit­tei­neen lähe­te­tään hakuajan 15.11.2020–15.1.2021 aikana osoit­teella Turun yliopisto, Lääke­tie­teel­linen tiede­kunta, Psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lutus, Kiina­myl­lyn­katu 10, 20520 Turku. Hakija lähettää kopion samoista asia­kir­joista myös SPY:n Koulu­tus­oh­jel­ma­toi­mi­kunnan sihtee­rille osoit­teella Merja Iivonen, Tikku­ri­lantie 41 B 46, 01300 Vantaa

Lisä­tie­toja koulu­tuk­sesta antaa koulu­tuksen johtaja Seppo Seppänen (seppo.seppanen@pp3.inet.fi) ja SPY:n Koulu­tus­oh­jel­ma­toi­mi­kunnan sihteeri Merja Iivonen (merja.iivonen@plusterveys.fi)

PDF Embedder requires a url attri­bute