PSYKOANALYYTIKKOKOULUTUS

Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen yhdistys on koulut­tanut yli neljä­kym­mentä vuotta psykoa­na­lyy­tik­koja sekä tämän perus­kou­lu­tuksen jatko­kou­lu­tuk­sena lapsi- ja nuori­sop­sy­koa­na­lyy­tik­koja. Koulutus vastaa IPA:n eli Inter­na­tional Psyc­hoa­na­lytic Associa­tionin kansain­vä­lisiä koulu­tus­vaa­ti­muksia. IPA on perus­tettu vuonna 1910.

Vuoden 2012 alusta psyko­te­ra­pia­kou­lu­tukset ovat laki­sää­tei­sesti siir­ty­neet yliopis­tojen ja koulu­tusyh­tei­söjen yhtei­siksi koulu­tuk­siksi.
Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen yhdistys on järjes­tänyt kaksi edel­listä Psykoa­na­lyy­tikko-psyko­te­ra­peutin ja psyko­te­ra­peut­ti­kou­lut­tajan koulu­tus­oh­jelmaa yhdessä Turun yliopiston lastenp­sy­kiat­rian oppiai­neen kanssa. Viimeisin on alkanut syksyllä 2018 ja tulee toteu­tu­maan v. 2018–2023.

Tavoit­teena on aloittaa koulutus elokuussa 2021.

TIETOA EDELLISESTÄ KOULUTUSHAUSTA

Koulu­tuksen hakuaika on 15.8.–15.12.2017. Hakuil­moi­tukset tulevat Lääkäri- ja Psyko­lo­gi­leh­teen. Koulu­tuk­seen voi hakea henkilö, jolla on: (1) lail­lis­tetun lääkärin tai psyko­login päte­vyys tai muu EU:n alueella suori­tettu ylempi korkea­kou­lu­tut­kinto, johon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suori­tet­tuna yhteensä 60 opin­to­pis­teen laajuiset psyko­lo­gian opinnot (eli perus- ja aineo­pinnot), (2) Riit­tävä suomen kielen taito, (3) Kahden vuoden päätoi­minen kokemus mielen­ter­veys­työstä tutkinnon jälkeen ja (4) Vähin­tään vuoden kestänyt omakoh­tainen psykoa­na­lyysi (frekvens­sillä neljä kertaa viikossa) SPY:n psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lut­tajan luona. Hakija voi saada valin­ta­pis­teitä aikai­sem­masta koulu­tuk­sesta, työko­ke­muk­sesta ja henki­lö­koh­tai­sesta sovel­tu­vuu­desta. Henki­lö­koh­tainen sovel­tu­vuus arvioi­daan kolmessa haas­tat­te­lussa. Haas­tat­te­li­joina toimivat SPY:n koulu­tusp­sy­koa­na­lyy­tikot.

Koulu­tuksen suorit­tanut voi hakea SPY:n ja IPA:n psykoa­na­lyy­tik­ko­jä­se­nyyttä sekä Valviran myön­tämää psyko­te­ra­peut­ti­pä­te­vyyttä. Koulutus antaa lisäksi päte­vyyden toimia psyko­te­ra­peut­ti­kou­lut­ta­jana psyko­dy­naa­misen psyko­te­ra­pian koulu­tus­oh­jel­missa.

Koulu­tuksen johta­jana toimii Henrik Enckell. Pääkou­lut­taja on Ann-Mari Rytö­honka.
Koulut­ta­jina toimivat SPY:n koulu­tusp­sy­koa­na­lyy­tikot. Koulutus on viisi­vuo­tinen. Opetus­oh­jelma vastaa psyko­te­ra­pia­kou­lu­tus­kon­sor­tion psyko­te­ra­peutin sekä psyko­te­ra­peut­ti­kou­lut­tajan koulu­tuk­sille aset­tamia vaati­muksia. Neljän ensim­mäisen vuoden aikana semi­naarit ovat kerta­viik­koisia. Viiden­tenä vuonna on harva­jak­soi­semmin koulut­ta­ja­kou­lu­tuksen semi­naa­reja. Poti­las­työn työnoh­jauksen vaadit­tava tunti­määrä on 220 tuntia. Koulu­tuk­seen kuuluu vähin­tään kahden poti­laan psykoa­na­lyy­si­hoito työnoh­jauksen alai­sena. Muiden kuin psykiat­rien täytyy suorittaa psykiat­rian kuulus­telu ja vähin­tään vuoden kokemus psykiat­ri­sesta työstä ennen SPY:n nuoremman jäse­nyyden hake­mista.

Teoreet­tisen koulu­tuksen kustan­nukset ovat vähän alle 4000 euroa vuodessa (paitsi viimei­senä vuonna, jolloin kustan­nukset ovat huomat­ta­vasti pienemmät). Lisäksi koulu­tet­tava maksaa omien poti­las­työ­noh­jaus­tensa ja oman hoitonsa kustan­nukset.

Lapsi- ja nuori­sop­sy­koa­na­lyy­tik­ko­kou­lutus on Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen itse antamaa jatko­kou­lu­tusta, johon voi hakea psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lu­tuksen suori­tet­tuaan.

Haku koulu­tukseen tapahtuu postit­ta­malla alla olevasta Turun yliopiston linkistä löytyvä ”Aikuisten psykoa­na­lyy­tikko-psyko­te­ra­peutin ja psyko­te­ra­peut­ti­kou­lut­tajan koulu­tus­oh­jelman 2018–2023” haku­lomake tarvit­tavine liit­teineen molem­piin osoit­teisiin: Turun yliopisto, Lääke­tie­teel­linen tiede­kunta, Kiina­myl­lynkatu 10, 20520 Turku sekä Mervi Teinonen, Peron­katu 1 b B 5, 20540 Turku

Tarkempaa infoa, mm. hakuoh­jeet ja tiedot valin­ta­kri­tee­reistä link­kien kautta:

Tiedus­telut:

Koulu­tuksen johtaja Henrik Enckell sp: henrik.enckell(at)kolumbus.fi

Koulu­tusins­ti­tuutin sihteeri Mervi Teinonen sp: mervi.teinonen(at)fimnet.fi