Psykoa­na­lyysin yö


Kaape­li­teh­taan museot

7.2.2020 klo 18:30–23:00

Huip­pusuo­sittu Psykoa­na­lyysin yö tulee taas! Kaape­li­teh­taan museoissa jo kolmatta kertaa järjes­tet­tävä tapah­tuma tuo alita­juntaa akti­voivia ajatuksia talven keskelle.

Psykoa­na­lyyt­tista teoriaa ja hoito­me­ne­telmää on kehi­tetty tois­ta­sataa vuotta, ja sillä on ollut keskeinen merkitys myös länsi­mai­sessa kult­tuu­rie­lä­mässä. Psykoa­na­lyyt­tiset ajatus­mallit ovat laajasti käytössä kult­tuurin ja taiteiden tutki­muk­sessa. Psykoa­na­lyyt­ti­sella tulkin­nalla on paik­kansa niin näyt­tä­möllä, ravin­to­lae­lä­mässä kuin valo­ku­vauk­ses­sakin.

Illan ohjel­maan kuuluu puheen­vuo­roja, keskus­te­luja ja akti­voivia harjoi­tuksia psykoa­na­lyy­tik­kojen sekä aihee­seen pereh­ty­neiden taitei­li­joiden ja kult­tuu­rin­tun­ti­joiden johdolla. Kolmen museon tapah­tuma järjes­te­tään yhteis­työssä Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen kanssa.

Liput: 15 euroa, alle 18-vuotiaat ilmai­seksi. Sisään­pääsy myös Museo­kor­tilla.

lisä­tie­toja sekä ohjelma: https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/kalenteri/psykoanalyysin-yo