Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys pitää tärkeänä Helsingin Sano­missa avattua keskus­telua, ja ottaa sen arvok­kaana mahdol­li­suu­tena tutkia lähi­his­to­ri­aansa ja toimin­taansa. Psykoa­na­lyysi ja psykoa­na­lyyt­tinen ajat­telu on koko sen histo­rian ajan jatku­vasti tiedon tarken­tu­misen myötä muut­tunut niin teoreet­ti­sesti kuin hoito­muo­to­nakin. Selkeimmin tämä näkyy suhtau­tu­mi­sessa Read more…


Kaape­li­teh­taan museot 7.2.2020 klo 18:30–23:00 Huip­pusuo­sittu Psykoa­na­lyysin yö tulee taas! Kaape­li­teh­taan museoissa jo kolmatta kertaa järjes­tet­tävä tapah­tuma tuo alita­juntaa akti­voivia ajatuksia talven keskelle. Psykoa­na­lyyt­tista teoriaa ja hoito­me­ne­telmää on kehi­tetty tois­ta­sataa vuotta, ja sillä on ollut keskeinen merkitys myös länsi­mai­sessa kult­tuu­rie­lä­mässä. Read more…


Syys­­so­­naatti-ooppera 15.11.2019  klo 18–18.45 Almin­sa­lissa — vapaa pääsy Millä tavoin äidin ja tyttären välistä suhdetta voidaan kuvailla psykoa­na­lyysin näkö­kul­masta? Yhteis­työssä Suomen psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen kanssa järjes­tämme Almin­salin lämpiössä perjan­taina 15.11. klo 18.00 maksut­toman luennon aiheesta. Tilai­suu­dessa psykoa­na­lyy­tikko Jorma Myllär­niemen pitää alus­tuksen Ingmar Read more…


Taustaa Psyko­te­ra­peut­ti­sesta koke­muk­sesta tiede­tään, että narsis­ti­sesta häiriöstä tai narsis­ti­sista ongel­mista kärsivä toteuttaa häiriö­tään ennen kaikkea itsel­leen tärkeissä vuoro­vai­ku­tus­suh­teissa. Siihen kuitenkin tarvi­taan myös toinen osapuoli eli narsis­tisen vuoro­vai­ku­tuksen uhri. Psyko­te­ra­peutin tai analyy­tikon vastaa­no­tolla emme yleensä tapaa narsis­ti­sesta persoo­nal­li­suus­häi­riöstä kärsiviä. Vastaa­no­toille tulevat Read more…


Vielä mahtuu mukaan kesän 2019 psykoa­na­lyyt­ti­seen kesä­kou­luun! lisä­tie­toja (ilmoit­tau­tu­mis­linkki sivun alareu­nassa):


KONSUMTION Att äga och resa mycket skall inte längre vara ett tecken på status och framgång Arti­keln är publicerad i Hufvuds­tadsbladet 8.1.2019 https://www.hbl.fi/artikel/att-aga-och-resa-mycket-skall-inte-langre-vara-ett-tecken-pa-status-och-framgang/ Det finns ett tydligt behov att omfor­mu­lera våra värde­ringar samt även att omde­fi­niera konceptet av framgång. Det Read more…

Face­book Page Widget

Uutta sivus­tolla

Olemme avanneet sivuillemme erityisen kysy psykoanalyytikolta -palstan, jonka kautta voit esittää psykoa­na­lyysia koskevia kysy­myksiä asiantuntijoillemme.

Palstalle pääset helpoiten tämän linkin kautta


Haas­tat­te­lussa Marita Torsti-Hagman

Vapaiden ajatusten jäljillä

Mitä on psykoanalyysi? Mikä on Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys? Millainen on psykoanalyytikko-koulutus?

Vastauksia näihin kysymyksiin löytyy tältä Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen esittelyvideolta