Sakari

Kirjoi­tetut vastaukset

Esillä 8 viestiä, 1 — 8 (kaik­kiaan 8)
 • Julkai­sija
  Artik­kelit
 • #2393
  Sakari
  Osal­lis­tuja

  Tuo uusi HIA jäse­nyys herättää muutamia miet­teitä. Puutun nyt pitkässä IPA:n kirjessä vain yhteen kohtaan. Kun luetel­laan mitä saa ja mitä ei saa tehdä on viime­mai­ni­tussa kohdassa mm. seuraava kohta: • “clinical prac­tise of any sort (inclu­ding psyc­hot­he­rapy and coun­sel­ling) since, legally, HIAs could not be held subject to the IPA Ethics Code”. Siis HIA jäsen luopuu amma­tin­har­joit­ta­mi­sesta?? Tosin kohta lienee myös tulkit­ta­vissa niin, ettei HIA jäsen saa ilmoittaa olevansa IPA:n jäsen,
  siis “psyko­na­lyyt­tikko (IPA)” on IPA:n kiel­tämä titteli. Mutta IPA ei voi tieten­kään peruuttaa meillä Valviran hyvä­syntää VET psyko­te­ra­peut­tina, entä jos käyttää pelkkää psykoa­na­lyy­tikko titteliä jne jne. Kyllä koko HIA jäse­nyys herättää paljon muutakin, asiaa kannattaa varmaan tark­kaan pohtia. Onko tämä HIA meillä tarpeen, mutta samalla HIA jäse­nyys auttaisi säilyt­tä­mään kontakti suhteessa SPY/IPA:aan. Tämä myös vaikut­taisi siihen, että eläke­läi­sille jäisi muukin vaih­toehto kuin erota yhdis­tyk­sestä.

  #2351
  Sakari
  Osal­lis­tuja

  Halli­tuk­sessa edel­leen valmis­tel­laan suun­ni­telmaa “moni­ka­na­va­ra­hoi­tuksen purka­mi­seksi”, suomeksi tarkoittaa myös Kelan
  kuntou­tusp­sy­ko­te­ra­pian ja vaativan lääkin­näl­lisen kuntou­tuksen alas­ajoa. Oli turha toivo, että halli­tuksen vaih­tu­minen ja
  aikai­sem­pien sote suun­ni­tel­mien kariu­tu­minen saisi edel­lä­mai­nitut suun­ni­telmat unoh­tu­maan. Se on kuin korkki, joka
  pulpahtaa aina pintaan. Kelan kuntou­tus­ra­hoissa on kysymys niin suuresta potista, että sille kyllä jakajia löytyy.

  #2274
  Sakari
  Osal­lis­tuja

  Palaan vielä tähän jäsen­maksu aihee­seen, vaikka Eija onkin sitä edellä jo hyvin perus­teel­li­sesti taus­toit­tanut. Katsoin SPY:n sään­töjä, ja siellä sano­taan, että yli 70 vuotiaat on vapau­tettu jäsen­mak­susta. Sään­töjen muut­ta­mi­sesta sano­taan sään­töjen 17§:ssä “Sään­töjen muut­ta­mi­seen tarvi­taan vähin­tään 3/4 äänte­ne­nem­mistö kahdessa vähin­tään kahden viikon välia­join pide­tyssä yhdis­tyksen kokouk­sessa”. Kun hyvin tiedämme (omatunto kolkuttaa), että vuosi­ko­kouk­sis­sakin on yleensä vain koural­linen jäseniä paikalla, niin jäsen­mak­su­py­länkin voi jäää hyvin pienen joukon päätettäväksi.Tilanne on kuitenkin pidemmän päälle kestä­mätön yhdis­tyksen talouden kannalta sekä kohtuuton alle 70 vuotiaiden jäsenten kannalta. Yli 70 vuotiaiden vapaa­eh­toinen “kanna­tus­maksu” ei myös­kään kattane lisään­täviä menoja ja rahaa tarvi­taan kyllä muuhunkin kuin
  IPA:n ja EPF:n jäsen­mak­suihin. Vaikka itse olen ns. kieli pitkällä odot­tanut jäsen­mak­susta vapau­tu­mista ymmärrän tilan­teen ongel­mal­li­suuden.

  #2220
  Sakari
  Osal­lis­tuja

  Ensin­näkin SPY ei liene ainoa yhdistys, jota IPA:n maksu“uudistus” kouraisee. Eilan ajatuk­seen liit­tyen IPA:n kulujen sopeut­ta­mi­sesta, voisi­vatko muut, kuten pohjois­maiset, tai kaik­kikin EPF:n jäse­nyh­dis­tykset toimia yhteis­työssä tähän suun­taan? Ikävim­mässä tapauk­sessa iäkkäiden tai jo eläkeikää lähes­ty­vien jäsenten “rokot­ta­minen” alati nouse­villa maksuilla voi johtaa jouk­koe­roa­mi­seen SPY:n jäse­nyy­destä, silloin yhdistys menet­täisi jotain korvaa­ma­tonta. Monille iäkkäille jäse­nille SPY:n ja IPA:n jäse­nyy­dellä on symbo­linen merkitys, mutta joskus sitä ehkä täytyy punnita talou­del­lisia reali­teet­teja vasten. Vertailua muiden koulu­tusyh­tei­söjen jäsen­mak­suihin ei kannata tehdä, koska SPY:n taloutta rasittaa olen­nai­sesti katto­jär­jes­töjen maksut (EPF, IPA). Eilan mukaan Thera­peian maksu on 70 e/vuosi, en tiedä mutta IFPS tuskin perii IPA:n maksuun verrat­tavaa jäsen­maksua. Vertailun vuoksi Helsingin Psyko­te­ra­piayh­dis­tyksen jäsen­maksu on 120 e/vuosi. Reali­teetti kuitenkin on, ettei nykyistä yli 70 vuotiaiden koko­naan vapaut­ta­mista jäsen­mak­suista voi enää jatkaa.

  #2201
  Sakari
  Osal­lis­tuja

  Taulukon kokoukset koskevat vuoden 2019 kokouksia, ei tämän syksyn (2020) kokouksia.

  #2047
  Sakari
  Osal­lis­tuja

  Aivan ymmär­ret­tävää, koska karan­teenin tarkoitus on nime­no­maan suojella yli 70 vuotiaita. Mutta Kelan uudesta ohjeesta vielä. Nyt siis jää psyko­te­ra­peutin ja poti­laan vastuulle arvioida oma tervey­den­ti­lansa. Useat psyko­te­ra­peutit ja kaikki poti­laat joutuvat matkus­ta­maan usein julki­silla liiken­ne­vä­li­neillä vastaa­no­toille, tämä on siis täysin vaara­tonta eikä näillä matkoilla voi Kelan mielestä altistua viruk­selle. Saa nähdä millainen on Kelan seuraava ohjeistus.
  Sakari

  #2044
  Sakari
  Osal­lis­tuja

  Amma­tin­har­joit­ta­jien kannalta on hämmen­tävää, että Kela muuttaa hyvin ehdot­to­mina pidet­tyjä ohjeita kun juuri vastaan­ottoa on järjes­tellyt aikai­sem­pien ohjeiden mukai­sesti. Entä ne tapaukset, joita kyllä lienee, että psyko­te­ra­peutti on yli 70 vuotias ja pitäisi olla “karan­teenin omai­sissa oloissa”.
  Sakari

  #2031
  Sakari
  Osal­lis­tuja

  Ei kai tuota Kelan ohjetta voi pitää vain jonkin­lai­sena suosi­tuk­sena, kuten ei aikai­sem­paa­kaan ohjetta. Hirvittää kyllä
  tuo kesto 31.5.2020 saakka (“jos ei toisin ilmoi­teta”).
  Sakari

Esillä 8 viestiä, 1 — 8 (kaik­kiaan 8)