HUR MAN SÖKER SIG TILL PSYKOANALYS

Om du är intres­serad av att iaktta ditt eget psyke och känner att du vill förstå dig själv och ditt liv på nya sätt, då kan psykoa­nalys vara något för dig. I en psykoa­nalys iakttar man sig själv till­sam­mans med en annan person, och försöker utvidga sin medvetna sfär. Ett beslut att börja en psykoa­nalys är bety­del­se­fullt och genomgri­pande — redan därför att det sanno­likt kommer att innebära flera års märk­bara insatser både tids­mäs­sigt och ekono­miskt.

När du beslutit dig för att söka psykoa­nalys måste du först hitta en lämplig psykoa­na­ly­tiker. Det kan ibland kräva tid, beslut­samhet och tålamod. I Finlands Psykoa­na­ly­tiska Före­nings medlemsför­teck­ning framgår var varje analy­tiker har sin mottag­ning, samt vem som kan ta emot nya patienter i psykoa­nalys eller i psyko­te­rapi. På många orter finns det ingen verksam psykoa­na­ly­tiker.

Föräl­drar som oroar sig över svårig­heter eller symptom i sina barns eller ungdo­mars psykiska utveckling kan kontakta en barn- och ungdomsp­sy­koa­na­ly­tiker för att få en bedöm­ning av barnets/den ungas behov av vård. I medlemsför­teck­ningen är de här psykoa­na­ly­ti­kerna beteck­nade med boks­taven L.

När man söker psykoa­nalys kommer man överens med en analy­tiker om en första intervju. Vid intervjun berättar man om sig själv, sin levnads­si­tua­tion och sin bakgrund. Analy­ti­kern å sin sida berättar om psykoa­nalys och om sitt sätt att arbeta. I intervjun reder man ut om det finns förut­sätt­ningar att börja en psykoa­nalys och om båda parter är beredda att börja arbeta till­sam­mans. Det vanliga är att man har mer än en intervju. Det kan hända att man vill gå på intervju hos fler än en analy­tiker för att bli över­tygad om att man hittat sin egen analy­tiker. När så skett görs en överens­kom­melse enligt vilken båda parter förbinder sig till att arbeta till­samm­mans.


PSYKOANALYTIKERNAS KONTAKTUPPGIFTER OCH LEDIGA TIDER