hakeu­tu­minen psykoa­na­lyy­siin

Jos olet kiin­nos­tunut oman mielesi havain­noi­mi­sesta ja koet tarvetta ymmärtää itseäsi ja elämääsi uusilla tavoilla, psykoa­na­lyysi saattaa olla sinua varten. Psykoa­na­lyy­sissä on kyse oman mielen havain­noi­mi­sesta toisen kanssa, tietoisen koke­misen piirin laajen­ta­mi­sesta. Päätös aloittaa psykoa­na­lyysi on merkit­tävä ja kauas­kan­toinen — jo siksi, että se tulee merkit­se­mään huomat­tavia ajal­lisia ja talou­del­lisia panos­tuksia toden­nä­köi­sesti useamman vuoden ajan.

Kun päätös analyy­siin hakeu­tu­mi­sesta on tehty, tehtävä on löytää itselle sopiva psykoa­na­lyy­tikko. Analyy­tikon löytä­minen voi joskus vaatia aikaa, päät­tä­väi­syyttä ja kärsi­väl­li­syyttä. Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen jäsen­luet­te­losta käy ilmi, missä kukin analyy­tikko ottaa poti­laita vastaan, samoin kuin se kenellä on mahdol­li­suus ottaa uusia poti­laita analyy­siin tai tera­piaan. Lähes­kään kaikilla paik­ka­kun­nilla ei ole psykoa­na­lyy­ti­koita.

Vanhemmat, jotka ovat huoles­tu­neita pienen tai isomman lapsensa tai nuorensa psyyk­ki­sessä kehi­tyk­sessä esiin­ty­vistä vaikeuk­sista tai oireista, voivat ottaa yhteyttä myös lapsi- ja nuori­sop­sy­koa­na­lyy­tik­koon hoidon tarpeen arvion selvit­tä­mi­seksi. Jäsen­luet­te­loon heidät on merkitty L-kirjai­mella.

Psykoa­na­lyy­siin hakeu­dut­taessa sovi­taan analyy­tikon kanssa alku­haas­tat­te­lusta. Tässä analyy­siin hakeu­tuva kertoo itses­tään, elämän­ti­lan­tees­taan, taus­tas­taan, ja analyy­tikko puoles­taan kertoo psykoa­na­lyy­sistä sekä työs­ken­te­ly­ta­vois­taan. Haas­tat­te­lussa tutki­taan, onko olemassa edel­ly­tyksiä psykoa­na­lyysin aloit­ta­mi­selle ja onko kumpikin osapuoli valmis aloit­ta­maan sen. Taval­li­sesti haas­tat­te­lu­ta­paa­misia on useampia kuin yksi. Voi myös olla syytä käydä haas­tat­te­lussa useam­malla analyy­ti­kolla vakuut­tuak­seen, että oma analyy­tikko on löytynyt. Kun näin on tapah­tunut, tehdään suul­linen sopimus, jonka mukai­sesti osapuolet sitou­tuvat työs­ken­te­le­mään yhdessä.


Psykoa­na­lyy­ti­koiden yhteys­tiedot ja vapaat ajat