Kategoria: kysy­mys­palsta


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää yhteis­työssä Turun yliopiston lastenp­sy­kiat­rian oppiai­neen kanssa sään­nöl­li­sesti muutaman vuoden välein alkavan viisi­vuo­tisen psykoa­­na­­lyy­­tikko-psyko­­te­­ra­­peutin ja psyko­te­ra­peut­ti­kou­lut­tajan -koulu­tuksen. Koulutus koostuu omasta henki­lö­koh­tai­sesta psykoa­na­lyy­sista, koulu­tus­hoi­doista, semi­naa­rio­pe­tuk­sesta ja kirjal­li­sesta loppu­työstä. Henki­lö­koh­tainen psykoa­na­lyysi (vähin­tään 4 kertaa/viikko) tapahtuu Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lut­tajan Read more…