Category: blogi


https://www.hbl.fi/artikel/ge-unga-tid-hitta-sin-identitet/ HBL, Insän­dare 22.6.2021 Många av oss hade glädjen att träffa ungdomar vid årets student­kalas. Vid ennär­mare diskus­sion fram­kommer det dock för mig och kanske för många andra hurpres­sade dagens ungdomar är. De höga pres­ta­tions­kraven har säkert flera orsaker,till exempel Read more…


PSYKISK OHÄLSA Det offent­liga stödet till både korta och långa tera­pier behöver utvecklas Arti­keln är publicerad i Hufvuds­tadsbladet 27.2.2019 Det har visat sig att en tera­pi­timme erbjuden av den offent­liga sektorn är mång­fal­digt dyrare än mots­va­rande timme erbjuden av en Read more…


KONSUMTION Att äga och resa mycket skall inte längre vara ett tecken på status och framgång Arti­keln är publicerad i Hufvuds­tadsbladet 8.1.2019 https://www.hbl.fi/artikel/att-aga-och-resa-mycket-skall-inte-langre-vara-ett-tecken-pa-status-och-framgang/ Det finns ett tydligt behov att omfor­mu­lera våra värde­ringar samt även att omde­fi­niera konceptet av framgång. Det Read more…


Psykoa­na­lyysin pyrkimys edistää itse­tun­te­musta saa tukea aivo­tut­ki­muk­sesta. Minkä­laisen tilan tervey­den­huolto sallii tämän tiedon hyväk­si­käy­tölle? Psykoa­na­lyysin tie Freudin perin­nöstä osaksi tämän päivän psyko­dy­naa­mista suun­tausta psykiat­riassa ei ole ollut ongel­maton eikä siitä ole olemassa yhte­näistä kuvaa. Suomessa psykoa­na­lyysia on käytetty puolen vuosi­sadan Read more…


Amerikan juuta­lai­sille kirjai­li­joille on ominaista, että romaanin henki­lö­hahmot katsovat itsensä sisään. Se todet­tiin, kun kirjai­lija Paul Austeria haas­ta­tel­tiin. Jokai­sesta voi löytyä hirviö ja jokainen voi alkaa uskoa valhei­siin, kun niitä tarpeeksi kauan hänelle tois­te­taan. Auster uskoi kuitenkin, että ihmi­sessä on Read more…


Psykoa­na­lyysi on ensim­mäinen mielen­ter­veyden hoitoon kehi­tetty keskus­te­lu­hoito, sen kehitti lääkäri Sigmund Freud (1856 – 1939) Wienissä. Hän ymmärsi tiedos­ta­mat­toman merkit­tävän osuuden ihmis­mie­lessä ja vaikeuden tunnistaa ja myöntää sitä. Hän julkaisi lukuisia kirjoja, jotka herät­tivät kiin­nos­tusta. Merkit­täviä koulu­tus­kes­kuksia 1920-luvulla olivat Wien, Read more…


Psykoa­na­lyysin ominais­laa­dusta Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Juhla­päivää viete­tään 2.9. Yhdis­tyksen perusti vuonna 1967 Helsin­gissä joukko valveu­tu­neita psyko­lo­geja, lääkä­reitä ja psykiat­reja. Kansain­vä­lisen Psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen (IPA) hyväk­symiä koulut­tajia ei Suomessa vielä ollut, joten pioneerit hakeu­tuivat koulu­tuk­seen muihin Euroopan Read more…


Käsit­telen Elektra-myyttiä Sofoklesin (1986) ja Aisk­hy­losin (1961) kerto­mana.  En käsit­tele oopperan tulkintaa siitä. Antiikin myytit käsit­te­levät piilo­ta­jun­nasta kumpuavia pyrki­myksiä ja risti­rii­toja, rakkautta, vihaa, koston­himoa, jotka elävät ihmisen mielessä edel­leen ja siksi kosket­tavat meitä. Myyteissä  on usein traa­gisen onneton loppu, toisin Read more…