Kategoria: Tapah­tumat


Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen järjes­tämä perin­teinenkoulu­tus­päivä Psykoa­na­lyyt­tinen Forum tarjoaa mahdol­li­suudentutustua psykoa­na­lyyt­ti­seen ajat­te­luun ja hoitoon. Forumjärjes­te­tään tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sesti webi­naa­rina. Teema­naon Psykoa­na­lyysi ja seksu­aa­li­suuden ja suku­puo­li­suudenmoni­muo­toi­suus. Psykoa­na­lyyt­tinen Forum on ensi­si­jai­sestisuun­nattu psykoa­na­lyy­sista kiin­nos­tu­neille opis­ke­li­joille ja nuorilleklii­ni­koille. Webi­naari järjes­te­tään lauan­taina 7.11.20 klo 10 – Read more…


Kaape­li­teh­taan museot 7.2.2020 klo 18:30–23:00 Huip­pusuo­sittu Psykoa­na­lyysin yö tulee taas! Kaape­li­teh­taan museoissa jo kolmatta kertaa järjes­tet­tävä tapah­tuma tuo alita­juntaa akti­voivia ajatuksia talven keskelle. Psykoa­na­lyyt­tista teoriaa ja hoito­me­ne­telmää on kehi­tetty tois­ta­sataa vuotta, ja sillä on ollut keskeinen merkitys myös länsi­mai­sessa kult­tuu­rie­lä­mässä. Read more…


Caught in Trauma. 2 Days, 3 Films   In this workshop presented by the Vienna Psyc­hoa­na­lytic Academy we will examine expe­riences of being caught in indi­vi­dual and/ or collec­tive trauma. Diffe­rent ways of dealing with trauma will become appa­rent in Read more…


Syys­­so­­naatti-ooppera 15.11.2019  klo 18–18.45 Almin­sa­lissa — vapaa pääsy Millä tavoin äidin ja tyttären välistä suhdetta voidaan kuvailla psykoa­na­lyysin näkö­kul­masta? Yhteis­työssä Suomen psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen kanssa järjes­tämme Almin­salin lämpiössä perjan­taina 15.11. klo 18.00 maksut­toman luennon aiheesta. Tilai­suu­dessa psykoa­na­lyy­tikko Jorma Myllär­niemen pitää alus­tuksen Ingmar Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää PSYKOANALYYTTISEN FORUMIN Lauan­taina 27.10.2018 klo 9.15–16 Helsingin Kruu­nun­haassa Tieteiden talolla, Kirk­ko­katu 6, sali 505 Psykoa­na­lyyt­tinen Forum tarjoaa mahdol­li­suuden tutustua psykoa­na­lyyt­ti­seen ajat­te­luun ja psykoa­na­lyy­siin hoito­muo­tona. Aluksi pohdi­taan psykoa­na­lyysin ominais­piir­teitä ja asemaa Suomessa tänään. Sen jälkeen pureu­du­taan inhi­mil­li­seen Read more…


Tapah­tuman mate­ri­aali ja videoe­si­tykset Jaak­kola Leena: Psykoa­na­lyysi ja psyko­te­rapia — yhtä­läi­syydet ja erot Lahtinen Aino-Maija: Psykoa­na­lyysi ja kirjal­li­suus Larmo Anneli: OPD-2 Taipale Joona: Itse­sää­tely, objekti ja tois­ta­minen: Addik­tion dyna­miikkaa Stream-luennot Elisa­beth Haapa­talo: Lapsip­sy­koa­na­lyysin perus­ky­sy­myk­sistä Trans­fe­rens­si­suh­teesta ja suhteesta psykoa­na­lyy­tik­koon uutena kehi­ty­sob­jek­tina Read more…


21.11.2016 Tieteiden talo, Helsinki PSYKOANALYYSIN LUONNE JA OMINAISPIIRTEET Stig Hägglund, psykoa­na­lyy­tikko, LL, FM   PSYKOANALYYTTINEN KUUNTELEMINEN Ann-Mari Rytö­honka, psykoa­na­lyy­tikko, FM


Psykoa­na­lyyt­tinen kesä­koulu järjes­tet­tiin 6.–8.8.2015 Helsingin Kruu­nun­haassa Tieteiden talolla. Seuraavat esitykset ovat nähtä­vissä tapah­­tuma-aikaan tallen­net­tuina verk­ko­lä­he­tyk­sinä tällä sivulla. Ohjelma ja tallen­netut esitykset Torstai 6.8.2015 klo 10–11.30  Psykoa­na­lyysin olemuk­sesta Anne Tuohimaa klo 12–13.30 Trauman kuvaus musii­kissa Susanna Väli­mäki Perjantai 7.8.2015 klo 10–11.30 Psykoa­na­lyyt­tisen hoidon Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen yhdistys järjesti kesä­koulun 6.–8.8.2015. Psykoa­na­lyyt­tinen kesä­koulu antaa kuvaa siitä, mitä psykoa­na­lyysi ja psykoa­na­lyyt­tinen hoito on, sekä näkö­kulmia siihen, miten psykoa­na­lyysia voidaan soveltaa eri aloilla. Esitysten mate­ri­aalit Tapah­tu­massa tallen­netut videoe­si­tykset löytyvät tämän linkin takaa. Kehol­li­suus ja persoo­nal­li­suus feno­me­no­lo­gi­sessa filo­so­fiassa Read more…

Tykkää meistä Face­boo­kissa