Kategoria: Artik­kelit


https://www.hbl.fi/artikel/ge-unga-tid-hitta-sin-identitet/ HBL, Insän­dare 22.6.2021 Många av oss hade glädjen att träffa ungdomar vid årets student­kalas. Vid ennär­mare diskus­sion fram­kommer det dock för mig och kanske för många andra hurpres­sade dagens ungdomar är. De höga pres­ta­tions­kraven har säkert flera orsaker,till exempel Read more…


Text Fredrik Häggman: Publicerad i HBL sö 22.3.2020 Den senaste månaden har börsen betett sig som om det inte finns någon morgondag. Men samma paniks­täm­ning har infunnit sig under tidi­gare kriser, säger psyko­logen Joachim von Weis­sen­berg som specia­li­serat sig på Read more…


PSYKISK OHÄLSA Det offent­liga stödet till både korta och långa tera­pier behöver utvecklas Arti­keln är publicerad i Hufvuds­tadsbladet 27.2.2019 Det har visat sig att en tera­pi­timme erbjuden av den offent­liga sektorn är mång­fal­digt dyrare än mots­va­rande timme erbjuden av en Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys pitää tärkeänä Helsingin Sano­missa avattua keskus­telua, ja ottaa sen arvok­kaana mahdol­li­suu­tena tutkia lähi­his­to­ri­aansa ja toimin­taansa. Psykoa­na­lyysi ja psykoa­na­lyyt­tinen ajat­telu on koko sen histo­rian ajan jatku­vasti tiedon tarken­tu­misen myötä muut­tunut niin teoreet­ti­sesti kuin hoito­muo­to­nakin. Selkeimmin tämä näkyy suhtau­tu­mi­sessa Read more…


Caught in Trauma. 2 Days, 3 Films   In this workshop presented by the Vienna Psyc­hoa­na­lytic Academy we will examine expe­riences of being caught in indi­vi­dual and/ or collec­tive trauma. Diffe­rent ways of dealing with trauma will become appa­rent in Read more…


Taustaa Psyko­te­ra­peut­ti­sesta koke­muk­sesta tiede­tään, että narsis­ti­sesta häiriöstä tai narsis­ti­sista ongel­mista kärsivä toteuttaa häiriö­tään ennen kaikkea itsel­leen tärkeissä vuoro­vai­ku­tus­suh­teissa. Siihen kuitenkin tarvi­taan myös toinen osapuoli eli narsis­tisen vuoro­vai­ku­tuksen uhri. Psyko­te­ra­peutin tai analyy­tikon vastaa­no­tolla emme yleensä tapaa narsis­ti­sesta persoo­nal­li­suus­häi­riöstä kärsiviä. Vastaa­no­toille tulevat Read more…


Vielä mahtuu mukaan kesän 2019 psykoa­na­lyyt­ti­seen kesä­kou­luun! lisä­tie­toja (ilmoit­tau­tu­mis­linkki sivun alareu­nassa):


KONSUMTION Att äga och resa mycket skall inte längre vara ett tecken på status och framgång Arti­keln är publicerad i Hufvuds­tadsbladet 8.1.2019 https://www.hbl.fi/artikel/att-aga-och-resa-mycket-skall-inte-langre-vara-ett-tecken-pa-status-och-framgang/ Det finns ett tydligt behov att omfor­mu­lera våra värde­ringar samt även att omde­fi­niera konceptet av framgång. Det Read more…


FIKTIOISTA FAKTOIHIN   Kiitokset ensin­näkin järjes­tä­jille, jotka antoivat minulle mahdol­li­suuden kertoa päivän teeman, kohtaa­misten, herät­tä­mistä ajatuk­sista. Kun kuulin tästä teemasta minulle heräsi halu kertoa teille koke­muk­sis­tani ja ajatuk­sis­tani koskien haas­tat­telua eli ensi­koh­taa­mista poti­laan ja analyy­tikon välillä. Haluan vähän avata tuota Read more…