Kategoria: Artik­kelit ja Tapah­tumat

Artik­kelit ja Tapah­tumat


Text Fredrik Häggman: Publicerad i HBL sö 22.3.2020 Den senaste månaden har börsen betett sig som om det inte finns någon morgondag. Men samma paniks­täm­ning har infunnit sig under tidi­gare kriser, säger psyko­logen Joachim von Weis­sen­berg som specia­li­serat sig på Read more…


PSYKISK OHÄLSA Det offent­liga stödet till både korta och långa tera­pier behöver utvecklas Arti­keln är publicerad i Hufvuds­tadsbladet 27.2.2019 Det har visat sig att en tera­pi­timme erbjuden av den offent­liga sektorn är mång­fal­digt dyrare än mots­va­rande timme erbjuden av en Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys pitää tärkeänä Helsingin Sano­missa avattua keskus­telua, ja ottaa sen arvok­kaana mahdol­li­suu­tena tutkia lähi­his­to­ri­aansa ja toimin­taansa. Psykoa­na­lyysi ja psykoa­na­lyyt­tinen ajat­telu on koko sen histo­rian ajan jatku­vasti tiedon tarken­tu­misen myötä muut­tunut niin teoreet­ti­sesti kuin hoito­muo­to­nakin. Selkeimmin tämä näkyy suhtau­tu­mi­sessa Read more…


Kaape­li­teh­taan museot 7.2.2020 klo 18:30–23:00 Huip­pusuo­sittu Psykoa­na­lyysin yö tulee taas! Kaape­li­teh­taan museoissa jo kolmatta kertaa järjes­tet­tävä tapah­tuma tuo alita­juntaa akti­voivia ajatuksia talven keskelle. Psykoa­na­lyyt­tista teoriaa ja hoito­me­ne­telmää on kehi­tetty tois­ta­sataa vuotta, ja sillä on ollut keskeinen merkitys myös länsi­mai­sessa kult­tuu­rie­lä­mässä. Read more…


Caught in Trauma. 2 Days, 3 Films   In this workshop presented by the Vienna Psyc­hoa­na­lytic Academy we will examine expe­riences of being caught in indi­vi­dual and/ or collec­tive trauma. Diffe­rent ways of dealing with trauma will become appa­rent in Read more…


Syys­­so­­naatti-ooppera 15.11.2019  klo 18–18.45 Almin­sa­lissa — vapaa pääsy Millä tavoin äidin ja tyttären välistä suhdetta voidaan kuvailla psykoa­na­lyysin näkö­kul­masta? Yhteis­työssä Suomen psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen kanssa järjes­tämme Almin­salin lämpiössä perjan­taina 15.11. klo 18.00 maksut­toman luennon aiheesta. Tilai­suu­dessa psykoa­na­lyy­tikko Jorma Myllär­niemen pitää alus­tuksen Ingmar Read more…


Taustaa Psyko­te­ra­peut­ti­sesta koke­muk­sesta tiede­tään, että narsis­ti­sesta häiriöstä tai narsis­ti­sista ongel­mista kärsivä toteuttaa häiriö­tään ennen kaikkea itsel­leen tärkeissä vuoro­vai­ku­tus­suh­teissa. Siihen kuitenkin tarvi­taan myös toinen osapuoli eli narsis­tisen vuoro­vai­ku­tuksen uhri. Psyko­te­ra­peutin tai analyy­tikon vastaa­no­tolla emme yleensä tapaa narsis­ti­sesta persoo­nal­li­suus­häi­riöstä kärsiviä. Vastaa­no­toille tulevat Read more…


Vielä mahtuu mukaan kesän 2019 psykoa­na­lyyt­ti­seen kesä­kou­luun! lisä­tie­toja (ilmoit­tau­tu­mis­linkki sivun alareu­nassa):

Tykkää meistä Face­boo­kissa