Tekijä: Psykoanalyyttinen yhdistys


Seksu­aa­lisen suun­tau­tu­misen ja suku­puolen moni­nai­suuden kohtaa­minen psyko­te­ra­piassa ja siihen liit­tyväpsyko­te­ra­peutin vastuu 25.9.2021 klo 12–15, Sire­nius juhla­sali, Kalliolan Setle­mentti ry, Sturen­katu 11, Helsinki. (Päivitys 6.9.2021) Semi­naari järjes­te­tään etänä (zoom). Paikalla tilai­suu­dessa ovat vain puhujat ja kutsu­vie­raat. Näin mahdol­li­simman moni pääsee osal­lis­tu­maan. Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää PSYKOANALYYTTISEN FORUMIN Lauan­taina 27.10.2018 klo 9.15–16 Helsingin Kruu­nun­haassa Tieteiden talolla, Kirk­ko­katu 6, sali 505 Psykoa­na­lyyt­tinen Forum tarjoaa mahdol­li­suuden tutustua psykoa­na­lyyt­ti­seen ajat­te­luun ja psykoa­na­lyy­siin hoito­muo­tona. Aluksi pohdi­taan psykoa­na­lyysin ominais­piir­teitä ja asemaa Suomessa tänään. Sen jälkeen pureu­du­taan inhi­mil­li­seen Read more…


Tapah­tuman mate­ri­aali ja videoe­si­tykset Jaak­kola Leena: Psykoa­na­lyysi ja psyko­te­rapia — yhtä­läi­syydet ja erot Lahtinen Aino-Maija: Psykoa­na­lyysi ja kirjal­li­suus Larmo Anneli: OPD-2 Taipale Joona: Itse­sää­tely, objekti ja tois­ta­minen: Addik­tion dyna­miikkaa Stream-luennot Elisa­beth Haapa­talo: Lapsip­sy­koa­na­lyysin perus­ky­sy­myk­sistä Trans­fe­rens­si­suh­teesta ja suhteesta psykoa­na­lyy­tik­koon uutena kehi­ty­sob­jek­tina Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää PSYKOANALYYTTISEN KESÄKOULUN 3.- 5.8.2017 Helsingin Kruu­nun­haassa Tieteiden talolla, Kirk­ko­katu 6 3.8. klo 9.15–16, 4.8. klo 10–16, 5.8. klo 10–13.30 Psykoa­na­lyyt­tinen Kesä­koulu antaa kuvaa siitä, mitä psykoa­na­lyysi ja psykoa­na­lyyt­tinen hoito on, sekä näkö­kulmia siihen, miten psykoa­na­lyysia voidaan Read more…


21.11.2016 Tieteiden talo, Helsinki PSYKOANALYYSIN LUONNE JA OMINAISPIIRTEET Stig Hägglund, psykoa­na­lyy­tikko, LL, FM   PSYKOANALYYTTINEN KUUNTELEMINEN Ann-Mari Rytö­honka, psykoa­na­lyy­tikko, FM


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää PSYKOANALYYTTISEN FORUMIN 12.11.2016 klo 10–16 Helsingin Kruu­nun­haassa Tieteiden talolla, Kirk­ko­katu 6, sali 505 Psykoa­na­lyyt­tinen Forum tarjoaa mahdol­li­suuden tutustua psykoa­na­lyyt­ti­seen ajat­te­luun ja hoitoon. Se on suun­nattu erityi­sesti psykoa­na­lyy­sistä kiin­nos­tu­neille opis­ke­li­joille ja nuorille klii­ni­koille. Kunkin alus­tuksen jälkeen on Read more…


Psykoa­na­lyyt­tinen kesä­koulu järjes­tet­tiin 6.–8.8.2015 Helsingin Kruu­nun­haassa Tieteiden talolla. Seuraavat esitykset ovat nähtä­vissä tapah­­tuma-aikaan tallen­net­tuina verk­ko­lä­he­tyk­sinä tällä sivulla. Ohjelma ja tallen­netut esitykset Torstai 6.8.2015 klo 10–11.30  Psykoa­na­lyysin olemuk­sesta Anne Tuohimaa klo 12–13.30 Trauman kuvaus musii­kissa Susanna Väli­mäki Perjantai 7.8.2015 klo 10–11.30 Psykoa­na­lyyt­tisen hoidon Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen yhdistys järjesti kesä­koulun 6.–8.8.2015. Psykoa­na­lyyt­tinen kesä­koulu antaa kuvaa siitä, mitä psykoa­na­lyysi ja psykoa­na­lyyt­tinen hoito on, sekä näkö­kulmia siihen, miten psykoa­na­lyysia voidaan soveltaa eri aloilla. Esitysten mate­ri­aalit Tapah­tu­massa tallen­netut videoe­si­tykset löytyvät tämän linkin takaa. Kehol­li­suus ja persoo­nal­li­suus feno­me­no­lo­gi­sessa filo­so­fiassa Read more…


Amerik­ka­lainen kirjai­lija, kirjal­li­suus­tie­teen profes­sori Siri Hust­vedt kertoo ajatuk­sis­taan psykoa­na­lyy­siin liit­tyen SPY:n teke­mässä haas­tat­te­lussa.