Tekijä: admin


Caught in Trauma. 2 Days, 3 Films   In this workshop presented by the Vienna Psyc­hoa­na­lytic Academy we will examine expe­riences of being caught in indi­vi­dual and/ or collec­tive trauma. Diffe­rent ways of dealing with trauma will become appa­rent in Read more…


Syys­­so­­naatti-ooppera 15.11.2019  klo 18–18.45 Almin­sa­lissa — vapaa pääsy Millä tavoin äidin ja tyttären välistä suhdetta voidaan kuvailla psykoa­na­lyysin näkö­kul­masta? Yhteis­työssä Suomen psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen kanssa järjes­tämme Almin­salin lämpiössä perjan­taina 15.11. klo 18.00 maksut­toman luennon aiheesta. Tilai­suu­dessa psykoa­na­lyy­tikko Jorma Myllär­niemen pitää alus­tuksen Ingmar Read more…


Taustaa Psyko­te­ra­peut­ti­sesta koke­muk­sesta tiede­tään, että narsis­ti­sesta häiriöstä tai narsis­ti­sista ongel­mista kärsivä toteuttaa häiriö­tään ennen kaikkea itsel­leen tärkeissä vuoro­vai­ku­tus­suh­teissa. Siihen kuitenkin tarvi­taan myös toinen osapuoli eli narsis­tisen vuoro­vai­ku­tuksen uhri. Psyko­te­ra­peutin tai analyy­tikon vastaa­no­tolla emme yleensä tapaa narsis­ti­sesta persoo­nal­li­suus­häi­riöstä kärsiviä. Vastaa­no­toille tulevat Read more…


Vielä mahtuu mukaan kesän 2019 psykoa­na­lyyt­ti­seen kesä­kou­luun! lisä­tie­toja (ilmoit­tau­tu­mis­linkki sivun alareu­nassa):


FIKTIOISTA FAKTOIHIN   Kiitokset ensin­näkin järjes­tä­jille, jotka antoivat minulle mahdol­li­suuden kertoa päivän teeman, kohtaa­misten, herät­tä­mistä ajatuk­sista. Kun kuulin tästä teemasta minulle heräsi halu kertoa teille koke­muk­sis­tani ja ajatuk­sis­tani koskien haas­tat­telua eli ensi­koh­taa­mista poti­laan ja analyy­tikon välillä. Haluan vähän avata tuota Read more…


SILMÄT SIELUN PEILINÄ   Mitä vauva näkee katsoes­saan äitiään: itsensä Katson ja minut nähdään, olen siis olemassa Silmät ovat sielun peili   Aluksi Pyrin esityk­ses­säni avaa­maan ja syven­tä­mään noita miete­lauseita. Kahdessa ensim­mäi­ses­säon kyse aktii­vi­sesta vuoro­vai­ku­tus­ta­pah­tu­masta, jossa minä katson toista tai Read more…