EPCUS tapah­tuma 29.9–1.10 2022 yliopisto-opis­­ke­­li­­joille. Linkki tapah­tuma sivuille jossa rekis­te­röinti ala-osassa. Hinta 30€.


Hotelli Arthur, Audi­torio, Vuori­katu 19, 00100 Helsinki 17.9.2022 Keskus­telu seksu­aali- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­töistä on lisään­tynyt viime vuosina. Vanhasta kaksi­ja­koi­sesta iden­ti­teet­tia­jat­te­lusta on luovuttu ja moni­nai­suus nähdään normaa­lina ihmi­syyden kirjona. Erilai­suuden hyväk­sy­misen vaikeus on myös osa ihmi­syyttä. Suku­puolen ja seksu­aa­li­suuden moni­nai­suuden kohda­tuksi tule­minen Read more…


Seksu­aa­lisen suun­tau­tu­misen ja suku­puolen moni­nai­suuden pato­lo­gi­soinnin synkän histo­rian tutki­minen, anteek­si­pyy­tä­minen ja virheistä oppi­minen. Eetti­sesti korkea­ta­soisten mielen­ter­veys­pal­ve­luiden turvaa­minen LHBTIQA* asiak­kaille


Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksenTalviwe­bi­naari lauan­taina 29.1.2022klo 10.00–14.00 Zoomissa Hyvät jäsenet,terveys­tur­val­li­suus­syistä Talvi­päivä toteu­te­taan webi­naa­rina lauan­taina 29.1.2022 klo 10–14. Ohjelma on alapuo­lella. Tieto­tur­va­syistä tapaus­esi­tykset siir­tyvät myöhem­pään ajan­koh­taan mutta paik­kana pysyy toivot­ta­vasti Kuopio. Uutta ilmoit­tau­tu­mista ei tarvita mutta jos et halua osal­listua niin muista Read more…


Vi har mycket ogjort arbete med jäms­tälld­hetsfrå­gorna (Publicerat i HBL, online12.12.2021, 13.12 pappers­tid­ningen) Jämlik­hetsfrågor och dess metoder väcker känslor och förun­dran. Jag tog del av woke-rörelsen (HBL, Torsten Fager­lund, 24.11) då jag i somras läste boken Genus­dokt­rinen av förfat­tarna Ivar Karpi Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen Talvi­päivä 29.1.2022 PSYKOANALYYTTISEN TYÖNETIIKKA Ohjelma: 28.1.2022 19:00 Kongressi-illal­­li­nen­Ra­vin­­tola Urban, Puijon­katu 15 29.1.2022 09.00 – 10.00 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi 10.00 – 10.20 Talvi­päivän avaus Uusien jäsenten ja kandi­daat­tien esit­tely. Yhdis­tyksen puheen­joh­taja Eija Repo 10.20–10.30 Miten psykoa­na­lyysi tuli koske­mat­to­maan Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää jälleen suositun Forum- koulu­tus­päivän PSYKOANALYYSI JA LUOVUUSla 13.11.21 klo 9:30–16:00 Psykoa­na­lyyt­tinen Forum on suun­nattu erityi­sesti psykoa­na­lyy­sistä kiin­nos­tu­neille opis­ke­li­joille ja nuorille klii­ni­koille. Kaikki luen­noit­sijat ovat Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen koulut-tamia psykoa­na­lyy­ti­koita tai psykoa­na­lyy­tik­ko­kan­di­daat­teja. Ohjelma 9:30 Ilmoit­tau­tu­minen 9:55 Aloi­tus­sanat Read more…


Seksu­aa­lisen suun­tau­tu­misen ja suku­puolen moni­nai­suuden kohtaa­minen psyko­te­ra­piassa ja siihen liit­tyväpsyko­te­ra­peutin vastuu 25.9.2021 klo 12–15, Sire­nius juhla­sali, Kalliolan Setle­mentti ry, Sturen­katu 11, Helsinki. (Päivitys 6.9.2021) Semi­naari järjes­te­tään etänä (zoom). Paikalla tilai­suu­dessa ovat vain puhujat ja kutsu­vie­raat. Näin mahdol­li­simman moni pääsee osal­lis­tu­maan. Read more…


https://www.hbl.fi/artikel/ge-unga-tid-hitta-sin-identitet/ HBL, Insän­dare 22.6.2021 Många av oss hade glädjen att träffa ungdomar vid årets student­kalas. Vid en närmare diskus­sion fram­kommer det dock för mig och kanske för många andra hur pres­sade dagens ungdomar är. De höga pres­ta­tions­kraven har säkert flera Read more…


AIKA: LAUANTAI 12.06.2021 KLO 8.30- 16.15 LUENNOITSIJAT: RICCARDO LOMBARDI, ELINA REENKOLA, SIRPA KÄHKÖNEN JALAURA LINDSTEDT JÄRJESTÄJÄT: HPY, SPY IPA/COWAP OHJELMA JA TARKEMMAT TIEDOT LIITTEESSÄ EFPP SUOMI TIEDOTUS

Face­book

Uutta sivus­tolla

Olemme avanneet sivuillemme erityisen kysy psykoanalyytikolta -palstan, jonka kautta voit esittää psykoa­na­lyysia koskevia kysy­myksiä asiantuntijoillemme.

Palstalle pääset helpoiten tämän linkin kautta


Haas­tat­te­lussa Marita Torsti-Hagman

Vapaiden ajatusten jäljillä

Mitä on psykoanalyysi? Mikä on Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys? Millainen on psykoanalyytikko-koulutus?

Vastauksia näihin kysymyksiin löytyy tältä Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen esittelyvideolta