Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksenTalviwe­bi­naari lauan­taina 29.1.2022klo 10.00–14.00 Zoomissa Hyvät jäsenet,terveys­tur­val­li­suus­syistä Talvi­päivä toteu­te­taan webi­naa­rina lauan­taina 29.1.2022 klo 10–14. Ohjelma on alapuo­lella. Tieto­tur­va­syistä tapaus­esi­tykset siir­tyvät myöhem­pään ajan­koh­taan mutta paik­kana pysyy toivot­ta­vasti Kuopio. Uutta ilmoit­tau­tu­mista ei tarvita mutta jos et halua osal­listua niin muista Read more…


Vi har mycket ogjort arbete med jäms­tälld­hetsfrå­gorna (Publicerat i HBL, online12.12.2021, 13.12 pappers­tid­ningen) Jämlik­hetsfrågor och dess metoder väcker känslor och förun­dran. Jag tog del av woke-rörelsen (HBL, Torsten Fager­lund, 24.11) då jag i somras läste boken Genus­dokt­rinen av förfat­tarna Ivar Karpi Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen Talvi­päivä 29.1.2022 PSYKOANALYYTTISEN TYÖNETIIKKA Ohjelma: 28.1.2022 19:00 Kongressi-illal­­li­nen­Ra­vin­­tola Urban, Puijon­katu 15 29.1.2022 09.00 – 10.00 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi 10.00 – 10.20 Talvi­päivän avaus Uusien jäsenten ja kandi­daat­tien esit­tely. Yhdis­tyksen puheen­joh­taja Eija Repo 10.20–10.30 Miten psykoa­na­lyysi tuli koske­mat­to­maan Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää jälleen suositun Forum- koulu­tus­päivän PSYKOANALYYSI JA LUOVUUSla 13.11.21 klo 9:30–16:00 Psykoa­na­lyyt­tinen Forum on suun­nattu erityi­sesti psykoa­na­lyy­sistä kiin­nos­tu­neille opis­ke­li­joille ja nuorille klii­ni­koille. Kaikki luen­noit­sijat ovat Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen koulut-tamia psykoa­na­lyy­ti­koita tai psykoa­na­lyy­tik­ko­kan­di­daat­teja. Ohjelma 9:30 Ilmoit­tau­tu­minen 9:55 Aloi­tus­sanat Read more…


Seksu­aa­lisen suun­tau­tu­misen ja suku­puolen moni­nai­suuden kohtaa­minen psyko­te­ra­piassa ja siihen liit­tyväpsyko­te­ra­peutin vastuu 25.9.2021 klo 12–15, Sire­nius juhla­sali, Kalliolan Setle­mentti ry, Sturen­katu 11, Helsinki. (Päivitys 6.9.2021) Semi­naari järjes­te­tään etänä (zoom). Paikalla tilai­suu­dessa ovat vain puhujat ja kutsu­vie­raat. Näin mahdol­li­simman moni pääsee osal­lis­tu­maan. Read more…


https://www.hbl.fi/artikel/ge-unga-tid-hitta-sin-identitet/ HBL, Insän­dare 22.6.2021 Många av oss hade glädjen att träffa ungdomar vid årets student­kalas. Vid en närmare diskus­sion fram­kommer det dock för mig och kanske för många andra hur pres­sade dagens ungdomar är. De höga pres­ta­tions­kraven har säkert flera Read more…


AIKA: LAUANTAI 12.06.2021 KLO 8.30- 16.15 LUENNOITSIJAT: RICCARDO LOMBARDI, ELINA REENKOLA, SIRPA KÄHKÖNEN JALAURA LINDSTEDT JÄRJESTÄJÄT: HPY, SPY IPA/COWAP OHJELMA JA TARKEMMAT TIEDOT LIITTEESSÄ EFPP SUOMI TIEDOTUS


EFPP SUOMEN KANSALLINEN VERKOSTO ryja SUOMEN PSYKOANALYYTTINEN YHDISTYSjärjes­tävät zoom-koulu­­tus­­päivän 22.5.2021SUKUPUOLISUUDEN JASEKSUAALISUUDEN MONINAISUUS Klo 8.45 — 9.00 Sisään­kir­jau­tu­minenKlo 9.00 — 9.15 Terve­tu­liais­sanat Eija Repo ja Kirsi Huttu­laKlo 9.15 — 10.45 Suku­puo­li­suuden ja seksu­aa­li­suuden moni­nai­suus Teemu Kärnä, LL, Psykiat­rian erikois­lää­käri, Klii­ninen Sekso­logi, Read more…


Suomen psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen jäsenten talviwe­bi­naari lauan­taina 30.1.2021 Yhdessä etänä – psykoa­na­lyysia koronan aikaan Ohjelma: 10.00–10.15 Avaus­pu­heen­vuoro, yhdis­tyksen puheen­joh­taja Eija Repo Plenum-esitykset 10.15–11.45 Covid-19 sosi­aa­li­sena epide­miana profes­sori Jaana Hallamaa Jaana Hallamaa on Helsingin yliopiston sosi­aa­lie­tiikan profes­sori, Valta­kun­nal­lisen sosi­aali- ja tervey­salan eettisen Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää yhteis­työssä Turun yliopiston lastenp­sy­kiat­rian oppiai­neen kanssa sään­nöl­li­sesti muutaman vuoden välein alkavan viisi­vuo­tisen psykoa­­na­­lyy­­tikko-psyko­­te­­ra­­peutin ja psyko­te­ra­peut­ti­kou­lut­tajan -koulu­tuksen. Koulutus koostuu omasta henki­lö­koh­tai­sesta psykoa­na­lyy­sista, koulu­tus­hoi­doista, semi­naa­rio­pe­tuk­sesta ja kirjal­li­sesta loppu­työstä. Henki­lö­koh­tainen psykoa­na­lyysi (vähin­tään 4 kertaa/viikko) tapahtuu Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lut­tajan Read more…

Face­book

Uutta sivus­tolla

Olemme avanneet sivuillemme erityisen kysy psykoanalyytikolta -palstan, jonka kautta voit esittää psykoa­na­lyysia koskevia kysy­myksiä asiantuntijoillemme.

Palstalle pääset helpoiten tämän linkin kautta


Haas­tat­te­lussa Marita Torsti-Hagman

Vapaiden ajatusten jäljillä

Mitä on psykoanalyysi? Mikä on Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys? Millainen on psykoanalyytikko-koulutus?

Vastauksia näihin kysymyksiin löytyy tältä Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen esittelyvideolta