Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää jäse­nil­leen ja kandi­daa­teilleJan Abramin Winnicott-semi­­naarin 1.9.2023 Helsin­gissä Tieteiden Talossa. Jan Abram on British Psyc­hoa­na­ly­tical Societyn koulu­tusa­na­lyy­tikko ja EPFn varapre­si­dentti, joka on koko uransa ajan paneu­tunut Donald Winnicottin ajatuk­siin ja teoreet­ti­seen viite­ke­hyk­seen sekä vertail­lut­Me­lanie Kleinin ja Winnicottin Read more…


Itä-Suomen Psyko­te­ra­piayh­distys on julkaissut19.11.2022 uuden kirjan Löytää ja tulla löyde­tyksi -psykoa­na­lyyt­tisia kirjoi­tuksia (2022). Kirja onkokoo­ma­teos koulu­tusp­sy­koa­na­lyy­tikko Riit­ta­Tähkän artik­ke­leista ja julkai­se­mat­to­mistaluen­noista vuosi­kym­me­nien varrelta. Kirjan hintaon 40 € ja kirjaa voi tilata yhdis­tyksen koti­si­vuiltahttps://ispy.fi/julkaisut/loytaa-ja-tulla-loydetyksi-psykoanalyyttisia-kirjoituksia/. “Riitta Tähkä punoo kirjoi­tuk­sis­saan kanta­teemaayhteyden raken­tu­mi­sesta, miten löytää Read more…


Mitä on häpeä? Mitä se on työelämän ilmiönä? Voiko omaa kuolemaa ajatella? Miten­suh­tautua kuvien tulvaan? Kuinka tulkita unia? Tarvit­seeko psykoa­na­lyysi funda­ment­teja? Edis­tä­vätkö tietoi­suus­tiedot elämää? Millaista on hurahtaa juok­se­mi­seen? Filo­so­fian tutki­jana, opet­ta­jana ja yleis­ta­juis­ta­jana kunnos­tau­tunut Jussi Kotka­virta (1954–2021) koulut­tautui psykoa­na­lyy­ti­koksi ja Read more…


Semi­naarin hinta on 240 e jäse­niltä ja 180 e kandi­daa­teilta. Illal­lisen hinta on 90 e – menun vaih­toeh­toina liha/kala/kasvis (erikois­ruo­ka­va­lioista pyyde­tään ilmoit­ta­maan erik­seen tieteel­li­selle sihtee­rille). Ilmoit­tau­tu­minen sähköi­sesti oheisen linkin kauttaviimeis­tään 31.12..2022 , sen jälkeen lähe­te­tään lasku auto­maat­ti­sesti s-postissa eikä ilmoit­tau­tu­mista Read more…


Psykoa­na­lyy­tikko, psykiatri Eric Smadja ja Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys ovat yhdessä järjes­tä­mässä webi­naaria koskien nyky­hetken haas­teel­listen pari­suh­teiden psyko­te­ra­piaa. Ohjelma ja ilmoit­tau­tu­minen ohessa.Eric Smadja on parii­si­lainen psykoa­na­lyy­tikko IPA, psykiatri ja antro­po­logi, joka on vuosia kehit­tänyt uusia lähes­ty­mis­ta­poja pari­suh­teiden psykoa­na­lyyt­ti­seen pari­te­ra­piaan. Taus­tana tälle Read more…


26.11.2022 KLO 10 – 16Paikka: Kalliolan settlementtitalo/auditorio sekä etälä­hetys Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdis­tyksen järjes­tämä perin­teinen koulu­tus­päivä Psykoa­na­lyyt­tinen Forum tarjoaa mahdol­li­suuden tutustua psykoa­na­lyyt­ti­seen ajat­te­luun. Tänä vuonna teemana on Hirviöt – hirviö­mäi­syys ja outous meissä ihmi­sissä sekä histo­rian valossa että nykyään. Psykoa­na­lyyt­tinen Forum Read more…


Eric Smadja
Webinar on Contem­po­rary Couples


PUBLIC APOLOGY The Finnish Psyc­hoa­na­ly­tical Society (SPY) apolo­gizes for all views expressed within its sphere of influence, which have cont­ri­buted to indi­vi­duals belon­ging to sexual and gender mino­ri­ties being stig­ma­tized as diseased, disturbed, deve­lop­men­tally chal­lenged or in any other way Read more…


Pride Helsinki 1.7.2022 Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen yhdistys (SPY) pyytää anteeksi kaikkia sen vaiku­tus­pii­rissä psykoa­na­lyysin nimissä esitet­tyjä näke­myksiä, jotka ovat johta­neet homo­sek­su­aa­listen ihmisten ja trans- ja muun­su­ku­puo­listen leimaa­mi­seen sairaiksi, häiriin­ty­neiksi, kehi­tyk­sel­tään pysäh­ty­neiksi tai muulla tavoin poik­kea­viksi seksu­aa­lisen suun­tau­tu­mi­sensa tai suku­puo­lensa perus­teella. Tämä Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys ry Sinuiksi ry LEHDISTÖTIEDOTE 27.6.2022 Helsinki Pride 2022 -tapah­tuma 1.7.2022 klo 15.00–16.30 Kiasma: ”Sairaus­lei­moista yhden­ver­tai­suu­teen mielen­ter­veys­pal­ve­luissa” järjes­tä­jinä Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys ja Sinuiksi palvelu Ampu­mis­vä­li­koh­taus Oslossa herätti meidät karuun todel­li­suu­teenjuhan­nusaa­muna. Terro­ri­teon kohteena oli tunnettu homo­baari kaupunginkeskus­tassa ja ajan­koh­tana Read more…

Face­book

Uutta sivus­tolla

Olemme avanneet sivuillemme erityisen kysy psykoanalyytikolta -palstan, jonka kautta voit esittää psykoa­na­lyysia koskevia kysy­myksiä asiantuntijoillemme.

Palstalle pääset helpoiten tämän linkin kautta


Haas­tat­te­lussa Marita Torsti-Hagman

Vapaiden ajatusten jäljillä

Mitä on psykoanalyysi? Mikä on Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys? Millainen on psykoanalyytikko-koulutus?

Vastauksia näihin kysymyksiin löytyy tältä Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen esittelyvideolta